Husdyrgødningsbekendtgørelsen - omhandler den også får som bruges til afgræsning?

13-12-2019

Spørgsmål

Får med Alpakaer, heste og køer,( ialt 60 dyr), som bruges til afgræsning i natur-og kulturområde i Byzone, er de omfattet af reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen? Der er ikke læskure o.lign i de to folde som skal bruges.


Svar

Når man overskrider størrelsesgrænsen for at være et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, er man et erhvervsmæssigt dyrehold, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, nr. 23.

Man reguleres derfor som udgangspunkt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Man overskrider blandt andet størrelsesgrænsen, når man har et dyrehold med enten over
a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e) 15 producerede slagtesvin,
f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper overstiger 25 m2, eller
i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, tilsammen overstiger 100 pct.

Det er således Miljøstyrelsens vurdering, at der, ifølge det oplyste, som udgangspunkt er tale om et dyrehold, der overstiger størrelsesgrænser for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7 stk. 2, og projektet vil derfor som udgangspunkt være omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, at folde med dyr ikke må etableres, udvides eller ændres i de områder og inden for de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1-3. Herunder i byzone og i en afstand mindre end 50 meter fra byzone.
Kommunen kan dispensere fra kravet, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken