Husdyrgodkendelsesbekenedtgørelsen Bilag 1 pkt. F

26-03-2021

Spørgsmål

Vi har den seneste tid oplevet flere kommuner som ønsker miljøkonsekvensrapporten skal opdateres i henhold til Bilag 1 pkt. F i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vi havde forstået på MST, at det nævnte afsnit alene var indsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen for at gøre denne mere direktivnær og ikke, at miljøkonsekvensrapporten af denne grund skulle vokse i omfang. Af denne grund ønsker vi derfor, at MST præciserer, at de omtalte afsnit ikke skal medføre en forøgelse af omfanget af miljøkonsekvensrapporten i forbindelse ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.


Svar

Verserende sager, som kommunen ikke har færdigbehandlet den 31. december 2020 skal som udgangspunkt færdigbehandles efter reglerne i den nye bekendtgørelse. Det fremgår af bekendtgørelsens § 71, stk. 1, (hvortil der dog er visse undtagelser, se nærmere i § 71). 

Så i det omfang kommunen mener, at der er nye emner af relevans for vurderingen af konsekvenserne for miljøet, der ikke er belyst i den eksisterende ansøgning og miljøkonsekvensrapport, kan de bede om at få disse belyst. 
Dog er det MSTs vurdering, at der som udgangspunkt ikke er sket ændringer, der betyder at dette altid vil være nødvendigt.

I de tilfælde, som er nævnt i bekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 1-3, skal en ansøgningen omfatte en miljøkonsekvensrapport, der mindst omfatter de oplysninger, der følger af bilag 1, pkt. E og F. 
Kommunen kan altså, i de tilfælde, der er nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-3, bede om at modtage oplysningerne i bilag 1, pkt. F, som er relevante for de særlige karakteristika, der gør sig gældende for det ansøgte og for det miljø, der kan forventes at blive berørt. Det betyder, som også var tilfældet før den nye bekendtgørelse trådte i kraft, at de nødvendige oplysninger har at gøre med hvilke miljøpåvirkninger, der typisk kommer fra husdyrbrug.

Det er i vid udstrækning defineret i det generelle beskyttelsesniveau i husdyrreguleringen. Emnerne i bilag 1, pkt. F skal også belyses, i en kontekst af forureninger eller påvirkninger, der forventeligt kan opstå fra husdyrbrug. Her er der ikke sket en ændring i forhold til tidligere, hvor det også fremgår af vejledningen til kapitel 2, at: ”det derfor er emissioner og risici for uheld fra husdyrbrug, der skal tænkes ind og vurderes. Det skal forstås som, at miljørisici som aldrig ville være aktuelt for et husdyrbrug, skal naturligvis ikke beskrives”. 
Hvis kommunen har brug for specifikke oplysninger og vurderinger, der ikke i forvejen er indeholdt i miljøkonsekvensrapporten, skal de nærmere definere, hvilke oplysninger de mangler, jf. almindelige forvaltningsretlige principper om vejledning og god forvaltningsskik.
Det fremgår af høringsbrevet tilhørende bekendtgørelsen, at det har været ministeriets opfattelse, at anvendelsen og fortolkningen af de daværende regler (før 1. januar 2021) svarede til den præciserede bestemmelse i § 4, stk. 4, og at de nævnte ændringer, dermed ikke indebar en ændring af retstilstanden. 

Der kan dog være tilfælde, hvor de nødvendige oplysninger fra bilag F, ikke allerede foreligger. 

Som eksempel kan nævnes, at der i bilag 1, pkt. F, nr. 5, litra f nævnes:  ”Det ansøgte husdyrbrugs indvirkning på klimaet (f.eks. arten og omfanget af drivhusgasemissioner) og projektets sårbarhed over for klimaændringer”. Hvis kommunen mangler oplysninger for at kunne vurdere, om det specifikke husdyrbrug vil være sårbart over for klimaændringer, KAN de bede om det, da det efter 1. januar 2021 er et emne, der skal være indeholdt i miljøkonsekvensrapporten. Efter bekendtgørelsen fra før 1. januar 2021, var husdyrbrugets påvirkning af klima også en vurderingsparameter, så der vil forventeligt allerede være oplysninger herom, se vejledning til kap. 2


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken