Husdyrbrugloven eller Planloven

 

06-01-2022

Spørgsmål

Vi er i tvivl om, hvornår de mindre dyrehold/husdyrbrug skal sagsbehandles efterhusdyrbrugloven eller planloven.

Her er beskrevet et eksempel, hvor vi er i tvivl.

Ejendom anmelder samlet 140 m2 produktionsareal i fastplaceret husdyranlæg til heste (både egne og pensionsheste) i en eksisterende staldbygning og nyt læskur. Hertil ansøges om en tilbygning på 50 m2 til hestestalden, der indrettes delvist med en rytterstue og gangareal med strigelplads, opsadlingsareal og vandspiltov med afløb til 10 m3 opsamlingsbeholder. Der søges desuden om ridebane 40x60 m og opstilling af 15 m3 gødningscontainer.

Der er med 140 m2 produktionsareal ikke krav om §16b miljøtilladelse, men vil i følge husdyrbrugloven stadig betragtes som et husdyrbrug, da der er over 100 m2, men under 200 m2 produktionsareal.

Udfordringen er, at betragter vi dyreholdet som et husdyrbrug, skal der ifølge planloven ikke gives landzonetilladelse til pensionsdriften, nyt læskur (kunne også være en ny staldbygning) eller tilbygning (driftsbygning). Fordi der ikke er krav om §16b miljøtilladelse, vil der ikke blive foretaget miljøsagsbehandling af det ansøgte, hvori der fx vurderes på de landskabelige forhold, pensionsdriften eller øvrige forhold der normalt får en landzonetilladelse. Var produktionsarealet under 100 m2 er snitfladen klar, her ville der skulle gives landzonetilladelse efter planloven, idet der ikke er tale om et husdyrbrug.

Inden vi her i kommunen fik kendskab til miljøklagenævns afgørelse nr. 1013689 af 17. februar 2021 sag 20/12617, tolkede vi, at alle dyreholdsbrug under 100 m2 og undtagelserne op til 300 m2 som ikke-husdyrbrug, der "kun" krævede anmeldelse og sagsbehandling efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor alt andet (driftsbygninger, pensionsdrift mv) skulle landzonesagsbehandles efter planloven.

Efter ovenstående nævnsafgørelse mener vi, at der nu er en gråzone, hvor dyrehold med produktionsareal mellem 100 til 300 m2 med tilhørende drift umiddelbart vil blive undtaget for sagsbehandling efter især planloven. Af vejledning til planloven fremgår det tydeligt, at er der husdyrbrug på ejendomme skal driftsbygninger, pensionsdrift m.v. sagsbehandles efter husdyrbrugloven og ikke planloven. Men hvis der ikke udløses krav om 16b, vil der heller ikke foretages sagsbehandling af driftsbygninger, pensionsdrift mv af husdyrbrug mellem 100 -300 m2. Hvad gør vi?


Svar

Habitat- og landzonehensyn er integreret i godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven.

Hvis der er tale om et husdyrbrug (> 100 m2 produktionsareal), som er over grænserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, er husdyrbruget omfattet af godkendelses- og tilladelsesordningen i husdyrbrugloven og habitat- og landzonehensyn vil derfor være varetaget i godkendelsen eller tilladelsen.

Det betyder omvendt, at ejendomme, som ikke er husdyrbrug og husdyrbrug, som ikke er omfattet af godkendelses- eller tilladelseskravet i husdyrbrugloven, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, ikke er reguleret af godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven. Disse reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsens og evt. husdyrbruglovens generelle regler om placering, indretning, drift, anmeldelse m.v. De vil i øvrigt kunne være reguleret af bl.a. planloven, habitatbekendtgørelsen m.v. og evt. i videre omfang end de husdyrbrug, der er omfattet af reglerne om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Snitfladen mellem planloven og husdyrbrugloven er derfor ikke alene, om der er tale om et husdyrbrug, men om ejendommen eller husdyrbruget er reguleret af godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven.

Som det er nævnt i spørgsmålet, er der tale om et husdyrbrug, da der er mere end 100 m2 produktionsareal, men med et produktionsareal under kravet om tilladelse efter § 16 b, jf. husdyrgodkendelsesbekg. § 7. Husdyrbruget er derfor ikke reguleret af i godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven. Som følge af det, kan husdyrbruget være reguleret af bl.a. planloven mv, som nævnt ovenfor.

Da der i det konkrete tilfælde er tale om et husdyrbrug, skal husdyrbruget dog overholde øvrige regler i husdyrbrugloven, herunder afstandskrav, jf. lovens §§ 6 og 8. Det er også i overensstemmelse med den henviste klagenævnsafgørelse, https://mfkn.naevneneshus.dk/media/documents/Afg%C3%B8relse_20-12617_anonymiseret.pdf

Ovenstående er også i overensstemmelse med vejledningen til planloven om beskrivelse af snitflade mellem planlov og husdyrbrugloven side 78 https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/vejledning_om_landzoneadministration_-_erhvervsstyrelsen_november_2019.pdf  

Se også husdyrvejledningen om ”snitflade mellem husdyrbrugloven og planloven” med diagram på https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#9  

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken