Håndtering af ikke fast placerede husdyranlæg på mere end 100 m2 på et tilladelses-/godkendelsespligtigt husdyrbrug.

17-04-2018

Spørgsmål

Ifølge helpdesk-svarene "Tilladelse af dyrehold på friland fra 12-10-2017" og "Sagsbehandling af husdyrbrug med flytbare læskure over 200 m2 fra 21-12-2017" er det helt tydeligt at husdyrhold, med dyr udelukkende i ikke-fast placerede anlæg, aldrig bliver til husdyrbrug i husdyrbruglovens forstand, uanset det samlede antal m2 ikke-fast placerede anlæg. Tilsvarende er det også helt tydeligt, at etablering/ændring af op til 100 m2 ikke-fast placerede anlæg, på et tilladelses-/godkendelsespligtigt husdyrbrug, kan ske uden tilladelse/godkendelse, jf. § 8 i husdyrgodkendelsesbekedtgørelsen. Mit spørgsmål er nu: Hvordan håndterer jeg ansøgninger hvor de ikke-fast placerede anlæg overskrider grænsen på de 100 m2, mens husdyrbrugets fast placerede staldanlæg udgør 500 m2, og dermed er et husdyrbrug. Hvordan skal de ikke-fast placerede anlæg indgå i husdyrgodkendelse.dk og hvordan skal de ikke fast placerede anlæg indgå i de øvrige vurderinger?


Svar

De ikke fast placerede anlæg skal ikke indtegnes i husdyrgodkendelse.dk. De flyttes rundt løbende og indgår ikke i beregningerne. Anlæggene skal placeres i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 5 og 6, der gælder umiddelbart for husdyrbruget. Herudover skal anlæggene indgå i kommunens vurdering af ansøgningen om godkendelse eller tilladelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 med henblik på fastsættelse af evt. vilkår efter bekendtgørelsens § 35. Det kan på den baggrund efter omstændighederne være relevant at fastsætte vilkår om, at anlæggene skal placeres eller udformes på en bestemt måde af hensyn til landskabelige værdier, f.eks. gives ens udformning, opstilles i et enkelt mønster etc., eller at de ikke må placeres inden for en bestemt afstand til et naturområde.

 

 

 

 

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken