Gyllebeholder omfattet af en afviklingsplan

15-03-2018

Spørgsmål

En gyllebeholder på en husdyrproduktion er omfattet af en afviklingsplan. Kan gyllebeholderen tages i brug igen, ved at der f.eks. meddeleles en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b?. Den opfylder de øvrige lovkrav (beholder-kontrol, alarm og barriere).


Svar

Hvis en beholder er omfattet af reglerne for en afviklingsplan, er det ikke muligt på et senere tidspunkt at tage beholderen i drift igen til anvendelse af flydende husdyrgødning. Dette har været et vilkår da landmanden inden skæringsdatoen den 1. oktober 2013, valgte at lade den omfatte af en afviklingsplan i stedet for at etablere den lovpligtige beholderbarriere, terrænændring og/eller gyllealarm. Dette gælder uanset om der i en ønsket fremtidig anvendelse til opbevaring af flydende husdyrgødning, etableres de før nævnte nødvendige foranstaltninger for lovlig anvendelse. Beholderen må dog gerne anvendes til andet formål som f.eks. opbevaring af ensilagesaft, restvand eller spildevandsslam.

Eksisterende gyllebeholdere der er omfattet af krav om gyllebarriere er i reglen uhensigtsmæssigt placeret, hvorfor en ny gyllebeholder ikke kan placeres som efter de tidligere gældende afstandskrav.

Se endvidere tidligere svar på lignende spørgsmål: http://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=a0138f9d-6b3e-4f63-b2d1-dcc1ef99acbe

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken