Gyllebeholder og VVM

 

26-07-2021

Spørgsmål

Svaret er ændret den 4. oktober 2022

Når der opføres en gyllebeholder til afgasset biomasse på et plantebrug - enten ved ejendommen eller med landzonetilladelse i det åbne land - er den så omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2?


Svar

Svaret er ændret den 4. oktober 2022

Miljøstyrelsen har i nedenstående svar forudsat, at den afgassede biomasse i gyllebeholderen er husdyrbaseret.

Nej, gyllebeholderen skal ikke have en særskilt VVM-vurdering efter miljøvurderingsloven. Det skyldes, at VVM-direktivet for så vidt angår projekttypen intensiv husdyrregulering er gennemført ved regler i husdyrbrugloven.

Disse projekter er derfor undtaget miljøvurderingsloven. Gyllebeholdere med afgasset biomasse baseret på husdyrgødning skal derfor ikke undergå screening efter miljøvurderingsloven, jf. husdyrbruglovens § 4 a.

Hvis der er tale om en blanding af husdyrgødning med stoffer, der kan forurene jord og grundvand, henvises til Miljøstyrelsens vejledning vedr. gødningsanvendelsesbekendtgørelsen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/goedningsanvendelses-bekendtgoerelsen/1-bekendtgoerelsens-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#10

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken