Gyllebeholder og VVM

26-07-2021

Spørgsmål

Når der opføres en gyllebeholder til afgasset biomasse på et plantebrug - enten ved ejendommen eller med landzonetilladelse i det åbne land - er den så omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2?


Svar

Ja, det er den. 
Biogasanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11 b,. Anlæg til bortskaffelse af affald. 
En gyllebeholder er af Natur- og Miljøklagenævnetnævnet også vurderet omfattet af den dagældende VVM-bekendtgørelses bilag 2, punkt 12 b bestemmelsen, se https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/1036bf77-091e-4a3c-96ed-a97d64e28c22Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken