Gyllealarm og terræn forskel

23-06-2022

Spørgsmål

I forbindelse med basis miljøtilsyn, blev der draget tvivl om, hvorvidt gyllebeholderen på ejendommen skal være udstyret med en gyllealarm. Gyllebeholderen befinder sig 92 m fra sø større end 100 m2. Af §20, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår det, at hvis søen er beliggende på samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote, er der krav om gyllealarm. Søen ligger lavere end gyllebeholderen, men der er en lavning mellem gyllebeholderen og søen, således at der er et fald efterfulgt af en stigning i terrænet fra beholderen hen mod søen. Er den pågældende gyllebeholder omfattet af § 20, stk. 1, nr. 2, og skal dermed være udstyret med en gyllealarm?


Svar

Ja, beholderen skal være udstyret med alarm jf. § 20, stk. 1, nr. 2. Uanset at terrænet mellem beholderen og søen er lavere end søens kant, skal bestemmelsen overholdes. Der er ingen mulighed for, at kommunen kan foretage en konkret vurdering eller dispensere fra reglen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken