Fysisk lovliggørelse af hestestald inden for skovbyggelinjen

25-05-2020

Spørgsmål

Jeg har varslet påbud om at fjerne en fritliggende bygning på en 3,5 ha landbrugsejendom inden for skovbyggelinjen fjernet. Varslet er hjemlet med både landzonebestemmelserne og skovbyggelinje bestemmelserne. Nu viser det sig at bygningen er en stald til ponyer. Ponyerne bruges til ride undervisning. Bygningen anvendes derfor ikke til drift af landbruget. Det samlede antal kvm hestestald er med ponystalden over 200m2. Er det rigtigt at sådanne ikke driftsmæssige husdyrbrugsbygninger ikke er undtaget skovbyggelinjen?. I givet fald kan jeg give påbud om at fjerne bygningen efter Skovbyggelinjebestemmelserne eller skal jeg varsle et nyt påbud efter bestemmelserne i husdyrbrugloven?. Og hvis ejer ansøger om en ridehal - vil man kunne afgøre sagen efter skovbyggelinjebestemmelserne?. Jeg er med på at hestestalde over 200 m2 er løftet ud af landzonebestemmelserne og over i husdyrbrugloven uanset om de er driftmæssig nødvendige eller ej for drifte på landbrugsejendommen, men gælder det også for skovbyggelinjebestemmelserne.?


Svar

Vi forstår beskrivelsen sådan, at det er en eksisterende ponystald, der efter kommunens vurdering ikke er opført fritliggende og ikke er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, og derfor ikke er undtaget forbuddet mod at opføre bebyggelse inden for skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, nr. 4.

Hvis stalden skulle lovligøres retligt, ville det kræve enten en landzonetilladelse efter planlovens regler eller en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens regler. Landzonebestemmelser svarende til planlovens er indarbejdet i husdyrbruglovens regler om miljøtilladelse. Husdyrbrugloven er speciallovgivning i forhold til planloven. Det afhænger blandt andet af størrelsen på det såkaldte produktionsareal, jf. definitionen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4, om der kræves tilladelse efter husdyrbrugloven. Byggeri mm. der ikke kræver tilladelse efter husdyrbrugloven kan kræve landzonetilladelse i stedet for. Produktionsarealet er ikke det samme som staldarealet, og fastsættelsen af dets størrelse afhænger af en række forhold vedrørende driften af dyreholdet.

Der er ikke på lignende måde indarbejdet regler fra naturbeskyttelsesloven i husdyrbrugloven. Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 17, at forbuddet ikke gælder for bl.a. bebyggelse, hvortil der er meddelt landzonetilladelse. Der er ingen tilsvarende undtagelse for byggeri, hvortil der er meddelt tilladelse efter husdyrbrugloven. Hvis f.eks. et husdyrbrug kræver miljøtilladelse efter husdyrbrugloven vil en evt. dispensation fra naturbeskyttelsesloven derfor skulle gives som en selvstændig afgørelse.

Begrebet erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift er det samme i både husdyrbruglovens, planlovens og naturbeskyttelseslovens forstand.

Hvis kommunen vurderer, at lovliggørelse skal ske fysisk ved at fjerne stalden alene ud fra de hensyn, som varetages i naturbeskyttelsesloven, er der efter Miljøstyrelsens vurdering ingen grund til at fastlægge nærmere, om en landzonetilladelse skulle gives efter planlovens regler eller som en del af en miljøtilladelse efter husdyrbrugloven. Det kan blot konstateres, at én af disse tilladelser mangler. Dvs. enten tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, eller efter husdyrbruglovens § 16 b.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken