Forlængelse af 90 dages frist for afgørelser

 

29-10-2021

Spørgsmål

Jeg har en række principielle spørgsmål om forlængelse af 90 dages fristen for afgørelser, jf. husdyrbruglovens § 54 j, stk. 1 og stk. 2. 1. Når §54 j ikke kan overholdes, bør der i de tilfælde udsendes begrundelse, jf. 54 j, stk. 2, inden tidsfristens ophør? 2. Hvad dækker lovgivningens henvisning til særlige tilfælde? Umiddelbart vurderer jeg, at personalemangel og mange sager er et planlægningsspørgsmål og ikke et særligt tilfælde? 3. Er det særlige tilfælde, at alle andre sagsbehandlere er optaget af andre sager efter § 54 j, stk. 2.? 4. Hvad gør ansøger, når kommunen ikke overholder §54 j? Kan der klages og i givet fald til hvem?


Svar

1.Kommunen skal skriftligt underrette ansøgeren, hvorfor der ikke kan træffes afgørelse inden for 90 dage fra den dag, hvor sagen er fuldt oplyst. Det fremgår af husdyrbruglovens § 54 j, stk. 2, 2. pkt. Det fremgår ikke af lovgivningen, hvornår underretningen senest skal ske. Miljøstyrelsen vurderer, at det må ske, når kommunen bliver opmærksom på, at fristen ikke kan overholdes. 
2.Det, at der skal være tale om særlige tilfælde, indebærer, at fristforlængelsen skal være begrundet i forhold vedrørende det ansøgtes kompleksitet, dimension, placering m.v. Systematiske forlængelser anses ikke for hjemlet med bestemmelsen.
3.De kommunale personalemæssige ressourcer er som udgangspunkt ikke forhold, der kan begrunde sagsbehandlingstiden forlænges efter husdyrbruglovens § 54 j, stk. 2. Det skyldes, at særlige tilfælde omhandler forhold omkring sagen, såsom kompleksitet mv., og dermed ikke ydre forhold såsom personalemangel. Se også https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/sagsbehandlingstid-for-16b-tilladelse/
4.Du bedes kontakte kommunen for nærmere klagevejledning. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken