Fodervilkår i nudrift

05-07-2019

Spørgsmål

Jeg vil gerne spørge, hvordan ansøger skal indtaste en nudrift, hvor der i en §12-godkendelse fra 2014 er fastsat fodervilkår. Der er et par svar i helpdesk, som vedrører spørgsmålet i forbindelse med revurdering, men i nærværende sag drejer det sig om en ansøgning om §16a miljøgodkendelse, ikke en revurdering. Spørgsmålet har betydning, fordi der jo ikke kan anvendes fodervilkår i ansøgt drift - og muligheden for at indtaste fodervilkår i nudrift er ligeledes væk. Det betyder, at nudriften ikke kan indtastes korrekt, og derfor kan beregningerne af merdeposition af ammoniak heller ikke laves korrekt. Det betyder igen, at vurderingen af betydningen af den ansøgte drift på kategori 3-natur ikke kan laves. Hvis Miljøstyrelsen ikke mener, at vi skal have muligheden for at indtaste fodervilkår i nudrift, så vil jeg gerne spørge, hvordan vi som kommune skal foretage vurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §29?


Svar

Nudriften fastlægges iht. § 30, stk. 3, hvor nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke efterfølgende er bortfaldet.


Beregningen af ammoniakdeposition skal foretages efter reglerne i § 21 (jf. HGKB § 30 stk. 1) og når nudriften (og 8-års-drift) skal beregnes skal det ske ud fra de emissionsfaktorer, der er gældende på tidspunktet for kommunalbestyrelsens afgørelse (jf. HGKB § 30 stk. 7).

Det fremgår af § 21 stk. 5, at effekten af anvendt miljøteknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, fradrages ved beregningen af ammoniakemissionen. Effekten af teknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, kan kun fradrages, hvis kommunalbestyrelsen samtidig fastsætter vilkår efter § 36, stk. 1, nr. 3., som vedrører en Fremlæggelse af en udtalelse fra Miljøstyrelsen om den forventede ammoniakreduktionseffekt og dokumentation for effekten efter principperne for optagelse på Miljøstyrelsens teknologiliste senest 4 år efter ibrugtagning af teknologien, hvis en godkendelse eller tilladelse omfatter anvendelse af ammoniakreducerende teknologi eller teknik, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste.

Fodringsvirkemidler findes ikke længere på miljøstyrelsens teknologiliste og der er heller ikke en udtalelse fra miljøstyrelsen efter § 36, stk. 1, nr. 3 omkring fodervilkår som virkemiddel.

Derfor skal og kan tidligere fastsatte fodringsvilkår ikke indgå i nudriften.

Metoden til beregningen følger derfor samme princip som er beskrevet i afsnit A 2 om Reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i HGoBK bilag 3 afsnit A 2.1.2 Eksisterende staldafsnit, hvor det fremgår, at Hvis et vilkår i en gældende godkendelse eller tilladelse omfatter virkemidler og miljøteknologi, som ved beregningen i forbindelse med den aktuelle afgørelse ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste eller på anden måde er anerkendt, beregnes den samlede relative effekt af de øvrige virkemidler og miljøteknologier, hvorved BAT-kravet til staldafsnittet reduceres.

Årsagen til denne mere udførlige beskrivelse i bilaget, når det gælder BAT, er, at BAT-emissionskravet kun fastsættes i ansøgt drift, og bekendtgørelsens bestemmelser om nudrift sikrer derfor ikke indregningen af tidligere BAT-krav i den aktuelle sag.

Kort sagt så betyder det at, i beregningen af nudrift skal der ikke medregnes en effekt af tidligere fastsatte fodringsvilkår.

Ved vurderingen efter § 29 om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3-natur skal vurderingen ske på grundlag af ansøgningen og efter de beregninger der er foretaget jf. § 30 og § 21 – dvs. i praksis de resultater der fremkommer via husdyrgodkendelse.dk.


Ved overgangen til den ny regulering i 2017 med stipladsmodellen er fastsættelsen af produktionens omfang ændret. Reguleringen baseres på en produktionsramme, der bliver udtrykt i m2 produktionsareal i stedet for antal dyr. Med indførelse af stipladsmodellen inddrages den nyeste faglige viden om ammoniakfordampning fra gødningsoverfladerne, idet ammoniakemissionen i højere grad afhænger af produktionsarealets størrelse end af det årligt antal producerede dyr. Med denne forståelse er ammoniakemissionen fra en stald relativt konstant uanset produktivitetsudsving.


I den forståelsesramme er der ikke mulighed for, med den viden der eksisterer i dag, at inddrage fodringstiltag i beregningerne. Men som sagt er det sket på baggrund af nyeste faglige viden om ammoniakfordampning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken