Fastlægning af 8 års drift

 

18-06-2019

Spørgsmål

Svaret er ændret den 3. maj 2023

Jeg har et spørgsmål vedr. fastlægning af 8 års drift. Der er udstedt miljøgodkendelse til det pågældende husdyrbrug i 2009, men godkendelsen blev påklaget, og Klagenævnets afgørelse er dateret 5. december 2011. Klagenævnets afgørelse ændrer ved nogle vilkår omkring fodring. Nu er der søgt miljøgodkendelse igen, og denne ansøgning er indkommet til kommunen den 29.1.2019. Spørgsmålet er nu, hvordan 8 års driften beregnes. Jeg går ud fra, at der regnes fra den dag, ansøgningen er indsendt, dvs. 29.1.2019. Det giver datoen 29.1.2011. På dette tidspunkt var sagen afgjort i kommunen, men påklaget og under behandling i Klagenævnet. Kan man så sige, at produktionen i miljøgodkendelsen fra 2009 kan anvendes som 8 års drift – eller skal vi bruge den lovlige produktion før 2009 som 8 års drift?


Svar

Svaret er ændret den 3. maj 2023. Det er i svaret præciseret, at 8-års-driften skal regnes fra det tidspunkt, kommunen træffer afgørelse. Desuden er §§ opdateret til 2023 bekendtgørelsen.

8-årsdriften og nudriften er beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, særligt i stk. 3 og stk. 6.

8-årsdriften fastsættes efter samme principper som nudriften, idet der ikke specifikt er fastlagt andet jf. § 30, stk. 6. Nudriften defineres jf. § 30, stk. 3, som den lovlige drift, i henhold til den meddelte godkendelse, der er udnyttet jf. § 59. Godkendelsen anses i henhold til § 59 som udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet eller det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført, hvis det ikke omhandler byggeri.

Bemærk at 8 årsdriften skal regnes fra afgørelsestidspunktet og ikke ansøgningstidspunktet. Det er alene den del af godkendelsen, som kunne anses for udnyttet, der kan udgøre 8-årsdriften.

Se også lignende svar om dette: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ammoniak/fastsaettelse-af-produktionsareal-i-8-aars-drift/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken