Fastlæggelse af produktionsareal i 8 årsdrift/nu-drift - meget stor stald med lovligt kun 15 DE

16-01-2020

Spørgsmål

Vi har en konkret sag, der drejer sig her om en 550 m2 stor lade, der i 2010 er anmeldt efter HGB med 30 kvier. Landmanden husker, at der har været dybstrøelse i hele arealet, (for at opnå god dyrevelfærd). Har landmanden så et retskrav på hele arealet som produktionsareal og det er det, der sættes som 8 årsdriften? Men når minimums-arealkravet er 3,82 m2 pr. kvie, kan der jo pludselig lovligt sættes 144 kvier ind. Har vi så mulighed for at nedsætte det areal uden at krænke landmandens retskrav? Da der er 3 kategori-3 naturområder i nærheden, er 8 års driften afgørende for, om han overhoved kan få lov at udvide produktionsarealet.


Svar

Det er kommunen, der skal vurdere, hvad der var produktionsareal for 8 år siden. Dette kan vurderes på baggrund af evt. tilsynsnotater, luftfotos, byggetegninger, landmandens udsagn og evt. indsendte dokumentation i form af billeder e.l. Kommunen kan ikke regne baglæns ved at vurdere, hvad der for 8 år siden var det minimale arealkrav til den på det tidspunkt tilladte produktion og dermed konkludere, at det var produktionsarealet dengang.

Grundlaget for stipladsmodellen er netop, at ny viden viser, at produktionsarealets størrelse har større betydning for ammoniak- og lugtemission, end antallet af dyr. Så hvis produktionsarealet for 8 år siden var væsentlig større end minimumskravet af hensyn til dyrevelfærd, så har der fagligt set også været en større ammoniakfordampning end man antog dengang.

Produktionsarealet i nudrift og 8 års drift skal dog altid opgøres som et nettoareal, se evt. også i vejledningens afsnit "kom godt igang" om produktionsarealet i nudrift: https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#3


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken