Faglige kriterier for anvendelse af 50 % reglen for lugt

20-09-2018

Spørgsmål

I den gamle wiki-vejledning er der en beskrivelse af hensigten med 50 % reglen. Der står f.eks. at hensigten er at husdyrbruget "kan foretage enkelte produktionstilpasning", men at det omvendt ikke er hensigten at reglen skal bruges hvis der er tale om "et omfattende projekt med store nyinvesteringer, og hvor det bærer præg af, at 50 %-reglen anvendes til at fastholde lugtemissionen af hensyn til senere udvidelser (som en ”lugtkvote”)". Det er jo egentlig fin vejledningstekst der umiddelbart giver mening og giver et billede af hvornår 50% reglen bør anvendes. Men i den nye vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (§ 32) er en stor del af den gamle vejledningsteksts udeladt. Dette på trods af at det ikke var hensigten med den nye lov at ændre beskyttelsesniveauet. Man kan se at noget af teksten fra den er genbrugt, men der er ikke længere nogen hjælp til hvilke faglige kriterier der skal lægges til grund for vurderingen af om 50 % reglen bør tages i brug. "kan foretage enkelte produktionstilpasning" er f.eks. ændret til "kan foretage produktionsmæssige ændringer" dvs. der er ikke længere nogen indikations fsva. hvilken omfang af ændringer 50 % reglen kan anvendes til. Betyder det at der nu er frit slag i bolledejen for den enkelte kommune at fastsætte sine egne kriterier for at anvende 50 % reglen? Kan man f.eks. godkende et omfattende projekt med store nyinvesteringer , når kriterierne for anvendelse af 50 % reglen er opfyldt og kommunen har argumenteret for anvendelsen af reglen.


Svar

De almene hensyn, der skal indgå i vurderingen, om 50 %-reglen kan anvendes eller ej, er grundlæggende uændret fra tiden før 1/8-2017 og for tiden fra og med 1/8-2017:

Disse almene hensyn iflg. "Old-Wiki" gælder således fortsat: "Hvis ændringen f.eks. består i, at husdyrtypen ændres til en anden type husdyrbrug med færre lugtgener i samme staldanlæg, eller staldanlægget ændres i forhold til nye krav om dyrevelfærd, er der normalt tale om en begrænset ændring, hvor lugtgenerne evt. også reduceres. Dette taler til fordel for at godkende projektet.

Hvis projektet derimod er et omfattende projekt med store nyinvesteringer, og hvor det bærer præg af, at 50 %-reglen anvendes til at fastholde lugtemissionen af hensyn til senere udvidelser (som en ”lugtkvote”), taler det imod godkendelse. Der kan ikke accepteres projekter, hvor f.eks. nye staldafsnit af den grund placeres tæt på omboende. Der kan i den forbindelse også henvises til hensynet til at begrænse f.eks. flue, støv og støjgenerne."

Miljøstyrelsen vil få indarbejdet ovennævnte, almene hensyn for 50 %-reglens anvendelse i den nye vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på mst.dk/landbrug.   


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken