Erhvervsmæssigt nødvendigt - Ejendom vs bedrift

19-05-2020

Spørgsmål

Med baggrund i Klagenævnets pludselige interesse i hvad der er erhvervsmæssigt nødvendigt på en ejendom eller en bedrift afføder det følgende problematik. En ejendom på 36 ha med en svineproduktion ønsker at opføre to siloer til opbevaring af korn. Ejendommens jordtilliggende kan maksimalt give et udbytte på omkring 400 tons hvede, når man ikke medtager arealer der er tilforpagtede og andre ejede ejendomme i vurderingen. Som udgangspunkt vil to siloer på til sammen 2400 tons derfor efter kommunens vurdering ikke være erhvervsmæssige nødvendige for ejendommen, på trods af at de er det for bedriften. Denne består af 3 ejendomme med husdyrproduktion og ca. 300 ha. Hvis kommunen vælger at ikke vil give en tilladelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvad er så næste skridt? Kornopbevaring er ikke en del af grundlaget for at kunne kræve en godkendelse efter § 16 a eller b. Betyder det så at kommunen skal give en landzonetilladelse i henhold til planloven ? Jeg håber at Miljøstyrelsen vil overveje at ændre på formuleringerne i bekendtgørelsen således at flere vurderinger skal foretages i forhold til bedriften og ikke den enkelte ejendom, det er jo sådan virkeligheden er.


Svar

Vurderingen af byggeris erhvervsmæssige nødvendighed skal ved behandling af ansøgninger efter husdyrbruglovens regler ske med udgangspunkt i, hvad der er nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, og ikke ud fra hvad der er nødvendigt for bedriften som helhed.

Se også disse svar fra husdyrhelpdesken om vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed samt forskel mellem husdyrbrugloven og planloven:

Husdyrbruglovens hovedregel er, at der er godkendelses- eller tilladelsespligt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, når der på husdyrbrug over tilladelsesgrænsen foretages etablering, ændringer eller udvidelse af dyrehold eller avls- eller driftsbygninger til brug for husdyrbrug. Anmeldeordningerne er undtagelser fra hovedreglen. Hvis siloerne ikke kan opføres efter anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 er konsekvensen derfor, at der kræves godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven. 
Avls- eller driftsbygninger til brug for husdyrbrug omfatter, jf. lovbemærkningerne, blandt andet kornsiloer.

Læs også om snitflader mellem husdyrbrugloven og planloven i husdyrvejledningens afsnit Særligt om pligt til godkendelse eller tilladelse og i dette svar fra husdyrhelpdesken:

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken