Erhvervsmæssig nødvendighed af silo

19-05-2020

Spørgsmål

I forbindelse med anmeldesager efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (fx etablering af silo) kan ny bebyggelse opføres, hvis det bl.a. er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Ved vurdering af om bygningen er erhvervsmæssig nødvendig, er det i Miljøstyrelsens vejledning bl.a. nævnt, at kommunen skal vurdere, om det er tale om en landbrugsejendom, og om bygningens anvendelse og omfang er nødvendig for driften af det pågældende husdyrbrug. Det vil som udgangspunkt være tilfældet, hvis der er tale om sædvanligt driftsbyggeri. Endvidere nævnes at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, 19/03992 fra den 5. juli 2019 er meget konkret i forståelse af en kornsilos erhvervsmæssige nødvendighed. Dvs. at siloens kapacitet stemmer overens med husdyrbrugets årlige foderbehov, og at husdyrbrugets jordarealer er uden betydning. I helpdesksvar fra den 25. marts 2020 vedr. vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed i Husdyrbrugloven har I skrevet, at det må være muligt at lægge vægt på langvarig forpagtningsforhold. Spørgsmålet er hvilke kriterier, kommunen skal lægge til grund ved vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed? Kan landbrugsejendommens jordtilliggende, herunder med langvarige forpagtningskontrakter inddrages i vurderingen, fx ved kornsiloer og ensilageopbevaringsanlæg? Halmlader og maskinhaller er vel hovedsagelig bundet op på landbrugsejendommens jordtilliggende?


Svar

Ved vurderingen af om et byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for en ejendoms drift som landbrugsejendom, kan kommunen inddrage både jordtilliggendet og dyreholdet.

I Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, 19/03992, har nævnet stadfæstet kommunens vurdering af, at en silo var erhvervsmæssigt nødvendig som opbevaring til foder til ejendommens dyrehold. Nævnets bemærkning i afgørelsen, om at husdyrbrugets jordarealer er uden betydning for vurderingen af den erhvervsmæssige nødvendighed, forstår Miljøstyrelsen som en konstatering, der gælder i denne konkrete sag, hvor der var tilstrækkeligt belæg for erhvervsmæssig nødvendighed alene ud fra dyreholdets foderbehov, også selv om siloens kapacitet var større end til hvad der kunne dyrkes på ejendommens marker.

Efter Miljøstyrelsens vurdering vil det altid kunne vurderes som erhvervsmæssigt nødvendigt at have tilstrækkelig kapacitet til at kunne opbevare høstede afgrøder fra ejendommens jordtilliggende, uanset om afgrøderne bruges til foder eller sælges. Nævnets afgørelse, 19/03992, må forstås sådan, at det ved foderbehov til husdyrhold på ejendommen kan være erhvervsmæssigt nødvendigt at opføre større silokapacitet end jordtilliggendet kan give afgrøder til.

I landzonevejledningen til planloven (link herunder) er der på side 76 et længere afsnit om vurderingen af erhvervsmæssig nødvendighed, som i høj grad også kan bruges ved vurderingen i forbindelse med sagsbehandling efter husdyrbruglovens regler. Man skal dog være opmærksom på, at vurderingen fortsat skal foretages for den pågældende ejendom ved sager efter husdyrbrugloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken