Er der mulighed for at frasige sig en meddelt afgørelse efter stipladsmodellen - eller anses afgørelsen for udnyttet så snart den er meddelt?

04-02-2020

Spørgsmål

Fakta: Et IE-brug har en miljøgodkendelse (§ 12) der er udnyttet. På samme IE-brug er der i 2017 meddelt en ny miljøgodkendelse (§12) der ikke er udnyttet, men der er stadig udnyttelsesfrist på afgørelsen (indtil december 2023). IE-bruget skal revurderes i løbet af 2020. Spørgsmål: Hvilken afgørelse skal revurderes? Hvis IE-bruget i stedet for vælger at søge en ny godkendelse (§16a), så skal ejendommen ikke revurderes. Har ejer (hvis han i 2020 får en § 16a-godkendelse) mulighed for at sige, at han ikke ønsker at udnytte § 16a-godkendelsen, men i stedet for vil bruge én af sine § 12-godkendelser? Eller anses § 16a-godkendelsen for udnyttet når den meddeles fordi der er dyr (som indgår i den ansøgte dyrekategori) på det eksisterende produktionsareal? Hvis ejer (efter at have fået en §16a-godkendelse) kan vælge at køre videre med en af § 12-godkendelserne – skal denne § 12-godkendelse så revurderes umiddelbart efter, at ejer meddeler til kommunen, at han vil fortsætte driften i henhold til denne § 12-godkendelse?


Svar

Miljøstyrelsen formoder at revurderingen, der skal foretages, er på baggrund af BAT-konklusionen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 4 og evt. fordi, der er gået 8 år fra den udnyttede § 12 er meddelt, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 3.

Såfremt ejer vælger at beholde begge § 12-miljøgodkendelser, dvs. produktionen fortsætter på den allerede udnyttede § 12-godkendelse, men ansøger samtidig ønsker at opretholde muligheden for at tage den ikke udnyttede § 12 godkendelse i brug inden for udnyttelsesfristen, vil begge godkendelser skulle revurderes.

Hvis ejer i stedet vælger at søge en ny godkendelse efter § 16 a, stk. 2., så skal der ikke ske revurdering i 2020. Godkendelsen vil allerede være fuldt udnyttet, når godkendelsen gives, såfremt godkendelsen ikke indeholder nogle ændringer eller udvidelser, men der blot er tale om en overgang til stipladsmodellen fra den gamle ordning. Hvis godkendelsen derudover indeholder ændringer eller udvidelser, vil godkendelsen stadig være delvist udnyttet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken