Er der behov for at udarbejde en skriftlig fuldmagt mellem ansøger og konsulent

23-10-2017

Spørgsmål

Er der behov for at udarbejde en skriftlig fuldmagt mellem ansøger og konsulent? Nogle kommuner kræver en fuldmagt i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen. Det er ikke et krav jf. oplysningskravet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Er der evt. mulighed for at lave et system i Husdyrgodkendelse.dk, hvor ansøger kan give fuldmagt, hvis der er behov for det? Fx tilsvarende systemet i BOM?


Svar

Et fuldmagtsforhold mellem ansøger om godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug og en given konsulent følger allerede (indirekte) på den måde, at ansøger har engageret den pågældende konsulent til at repræsentere sig i en ansøgningssag.

En (landbrugs)konsulent må således anses for at besidde en generalfuldmagt til at repræsentere sine kunder på samme vis som advokater og revisorer.

Det vil herefter som hovedregel være en ulovligt, bebyrdende forvaltningsakt, hvis en kommune kræver, at der ved indsendelsen af en ansøgning om godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug skal forevises en fuldmagt fra ansøgeren til en given konsulent.

Som undtagelse vil en kommune muligvis kunne kræve en fuldmagt, hvis der er berettiget tvivl og usikkerhed, om en ansøger er repræsenteret af den ene eller anden konsulentvirksomhed, eller om ansøger mest handler på egen hånd.   

Det er en særskilt problemstilling, at hvis der i tillæg til en ansøgning om godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug kræves udarbejdelse og indsendelse af en miljøkonsekvensrapport, så skal ansøgeren sikre sig, at miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet af ”kvalificerede og kompetente eksperter”. Se § 4, stk. 7, jf. stk. 1-6, i bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, ”husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen”.

Som regel vil den eller de ”kvalificerede og kompetente eksperter” være en (landbrugs)konsulent, evt. en advokat eller revisor. Dog ses opfyldelsen af kravet om ” kvalificerede og kompetente eksperter” (heller) ikke at forudsætte, at der skal udarbejdes en udtrykkelig fuldmagt mellem ansøgeren og konsulenten m.v., som en kommune vil kunne kræve at få forevist.      


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken