Efter hvilke regler skal en afgørelse vedr. ammoniakberegningsfejl, der er hjemvist fra klagenævnet, genbehandles?

06-06-2023

Spørgsmål

Kommunen har i 2017 meddelt miljøgodkendelse til et kvægbrug, på baggrund af en ansøgning indsendt i 2016. Det viste sig dog, at afgørelsen var berørt af ammoniakberegningsfejlen i IT ansøgningssystem. Den fejlbehæftede beregning havde i sagen vist en totaldeposition til nærmeste kategori 2- natur på 1,0 kg n/ha/år, mens den korrekte beregning viste en totaldeposition på 1,3 kg N/ha/år.

Kommunen traf i 2022 afgørelse om at opretholde miljøgodkendelsen. Afgørelsen blev påklaget. Miljø- og fødevareklagenævnet ophæver kommunens afgørelse om opretholdelse af miljøgodkendelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling med henblik på, at kommunen i stedet træffer afgørelse om lovliggørelse. Nævnet mener ikke at den ´ulovhjemlede miljøgodkendelse´ kan opretholdes. (se uddybning s. 10 i nævnsafgørelse).

Vores spørgsmål er derfor; må husdyrbruget nu ændre sin oprindelig ansøgning fra 2016 så totaldepositionskravet kan overholdes, og må kommunen så ændre i miljøgodkendelsen (meddelt i 2017) efter de regler der gjaldt i 2016?

Eller skal miljøgodkendelsen (meddelt i 2017) annulleres, og kan ansøger så kun søge efter de nugældende regler i 2023? Yderligere vil vi spørge jer om, hvilke dele af sagsbehandlingen der er brugerbetaling på?

Kommunens første behandling af de sager, der er berørt af ammoniakberegningsfejlen, har været uden brugerbetaling. Men hvis der på nuværende tidspunkt foretages ændring af miljøgodkendelsen pga. ammoniakberegningsfejlen eller der ansøges om en ny miljøgodkendelse for at lovliggøre dyreholdet (pga. ammoniakberegningsfejlen), skal kommunen så opkræve brugerbetaling for sagsbehandlingen af dette?


Svar

Den hjemviste sag skal som udgangspunkt behandles efter de regler, der var gældende, da den oprindelige afgørelse blev truffet. Sagen skal behandles efter reglerne fra før 1. august 2017, medmindre ansøger får en bedre retsstilling i henhold til de nugældende regler, eller  ansøger selv vælger at søge efter de nye regler.

I forhold til brugerbetaling skal lovliggørelsessagen behandles på linje med andre hjemviste sager fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det betyder, at kommunen ikke kan opkræve brugerbetaling for genbehandling af sagen, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen Bilag 2, afsnit 2, hvoraf det fremgår: ”Hvis en afgørelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i 1. instans, medregnes den nye behandling ikke”.

Miljøstyrelsen vil præcisere ammoniakfejlsvejledningen som følge af nævnets afgørelse i jeres sag.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken