Effekt af SKOV luftrenser kombineret med punktudsugning

 

18-03-2022

Spørgsmål

Teknologien SKOV bio-flex 2 luftrenser kombineret med punktudsugning er genoptaget på teknologilisten med en reduceret effekt i forhold til tidligere. En landmand ansøger om miljøgodkendelse og har den nævnte teknologi i nudrift og ansøgt drift. SKOV har fremsendt supplerende beregning for at godtgøre, at der renses med en øget effekt i forhold til, hvad der fremgår af teknologilisten.

Baggrunden for dette er, at luftmængden, der føres til punktudsugning, er 11,9 % af den samlede luftmængde, i modsætning til 10 % som var grundlaget for den effekt, som fremgår af teknologilisten for punktudsugning. Det betyder, jf. SKOV, at den procentvise effekt beregnet for lugt og ammoniak kan øges med 19 %.

Dvs. for lugt og ammoniak, hvor der kan beregnes en renseeffekt via formlerne for punktudsug på hhv. 25,8 og 26,5 %, har SKOV beregnet en øget effekten med 19 % svarende til hhv. 30,7 og 31,5 %.

Er Miljøstyrelsen enig i, at effekten af luftrensning via punktudsugning kan forøges, når luftmængden, der ledes gennem er øget i forhold til, hvad der fremgår af baggrundsmaterialet for den givne teknologi?


Svar

Der er den 30/11 2022 foretaget en sproglig opdatering.

Nej, det er ikke muligt, da effekten ikke er dokumenteret på andre udsugningsniveauer end 10 %.

Teknologien punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv + spalter (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv er optaget på teknologilisten som en teknologi til staldindretning https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindretning/.

Optaget på teknologilisten forudsætter, som det nævnes, at luftmængden der føres til punktudsugning, er 10 %. Vilkåret er er omsat til, at ventilationen skal styres således, at de første 10 m3 pr gris pr time bortventileres via punktudsugningen. Der er ikke dokumenteret en lugt eller ammoniakreducerende effekt ved varierende grader af punktudsugning. Der er derfor ikke muligt at øge effekten, som foreslået.

Den lugt- og ammoniakreducerende effekt ved punktudsugning er den som fremgår af teknologilisten under ”Staldindretning”, https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindretning/  

Det fremgår her at:
Ammoniakreduktionen afhænger af effekten af den tilsluttede luftrenser. Beregnes efter formlen: Samlet effekt = 0,7 × E - 12
Lugtreduktionen afhænger af effekten af den tilsluttede luftrenser. Beregnes efter formlen: Samlet effekt = 0,39 × E + 9

Den biologiske luftrensningsteknologi, Skov A/S Farm AirClean BIO Flex 2-stage - i kombination med punktudsugning - Biologisk luftrensning - Svinestalde, har den oplyste renseeffekt, som er på teknologilisten og er 55 % ammoniakreduktion og 43 % lugtreduktion. Denne effekt kan anvendes i formlerne ovenfor.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken