Dispensation for afstandskrav

31-05-2018

Spørgsmål

Case: Der ansøges om en ca. 300 m² bygning med et produktionsareal til heste på i alt ca. 100 m². Det vil sige under 200 m² alene til heste, så ikke krav om § 16b stk.1. afgørelse. Bygningen er placeret 15 meter fra skel, der kræves dispensation for afstandskrav på 30 meter til naboskel, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6. Dispensationsmuligheden fremgår § 6 stk. 5, som henviser til husdyrbruglovens § 9 stk. 3. Som vi læser lovens § 9 stk. 3, skal vilkår stilles i en § 16b (eller § 16a) afgørelse. Men hvis vi ved høring ikke får betænkeligheder fra ejer eller beboer af naboareal, mener vi ikke, der er behov for at stille vilkår. Hvis vi ikke skulle meddele dispensation, ville etablering af bygningen overgå til landzonesagsbehandling efter planloven. Vi er i tvivl i dette tilfælde, hvor vi skal meddele dispensation; men i en form for ”ikke afgørelse om § 16b”(ingen vilkår). Normalt vil landzonesagen overgå til husdyrbrugloven ved sagsbehandling efter § 16b og § 16a; men hvad sker det i dette tilfælde? Er det sagsbehandling efter planloven om landzonetilladelse, og en § 70 anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor der implicit meddeles dispensation fra afstandskrav i § 6 stk. 1 om 30 m til naboskel? Eller er det sagsbehandling efter § 16b, så det landskabelige vurderes her; men ellers ingen vilkår, der vedrører stald, dyrehold eller manglende afstandskrav. Og Kommunen skal så ikke meddele landzonetilladelse til det ansøgte; men alene afgørelsen efter § 16b og byggetilladelse til bygningen?


Svar

Der er tale om et husdyrbrug (produktionsareal på 100 m2), der imidlertid ikke er tilladelsespligtigt på grund af undtagelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 2.

 

Bygningen, som indeholder 100 m2 produktionsareal (stald) til heste, er et husdyrbrugsanlæg, der etableres, og som derfor skal overholde afstandskravet i husdyrbruglovens § 8, nr. 7.

 

Kommunen kan meddele en afgørelse om dispensation fra § 8's afstandskrav, jf. husdyrbruglovens § 9, stk. 3. I en sådan afgørelse SKAL kommunen fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener. Dette gør sig gældende - også selvom kommunen ikke anser dette for værende nødvendigt.

 

Da der er tale om et husdyrbrug, anvendes afstandskravene efter husdyrbruglovens §§ 6-8, og altså ikke afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 

Da husdyrbruget ikke er tilladelsespligtigt, skal kommunen udover dispensationen meddele landszonetilladelse til bygningen.    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken