Dispensation efter husdyrbrugloven eller husdyrgødningsbekendtgørelsen

21-12-2017

Spørgsmål

Vi har fået en ansøgning om udvidelse af et hestehold i eksisterende bygning. Dyreholdet vil efter udvidelsen udgøre 16 heste på i alt 158 m2 produktionsareal. Stalden er placeret mindre end 15 meter fra en privat fællesvej, hvorfor udvidelsen kræver en dispensation. Vi er dog blevet i tvivl om, hvilken lovgivning dispensationen skal meddeles efter? Udvidelsen er ikke omfattet af godkendelses- og tilladelsespligt efter husdyrbrugloven, idet produktionsarealet er mindre end 200 m2, og derfor omfattet af undtagelsen, jf. § 7, stk. 1 nr. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Er hesteholdet ikke fortsat reguleret af husdyrbrugloven, idet produktionsarealet er større end 100 m2, jf. 3, stk. 1 nr. 1?


Svar

Et hestehold, der er undtaget fra kravet om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b som følge af en forhøjet grænse for produktionsareal efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 2, er generelt omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen og planlovens landzoneregler samt omfattet af husdyrbruglovens §§ 6-9, når det gælder afstandskrav. 

En dispensation fra 15 m-afstandskravet til privat fællesvej skal derfor formelt korrekt meddeles på grundlag af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, i forhold til samme lovs § 8, stk. 1, nr. 4. Dette indebærer også, at dispensationen, eller et afslag på en dispensation, skal indeholde en klagevejledning til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Bemærk også, at etablering, udvidelse og ændringer af anlægget for hesteholdet skal forhåndsanmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken