Definition på erhvervsmæssig nødvendighed er ikke strømlinet med planloven

18-11-2022

Spørgsmål

I en afgørelse fra Planklagenævnet (19/08827) beskrives det, at en bygning betragtes som erhvervsmæssig nødvendig for en landbrugsbedrift, når den kan sættes i forbindelse med den jordbrugsmæssige udnyttelse af de tilhørende arealer. Dette stemmer ikke overens med Miljøstyrelsens vejledning, hvor det er beskrevet, at den erhvervsmæssige nødvendighed både kan ses i lyset af husdyrproduktionen og de tilknyttede arealer. Så hvad skal vi vurdere efter?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der er usikkerhed, om både husdyrholdet og tilhørende jordarealer kan indgå i vurderingen af kriteriet ”erhvervsmæssig nødvendighed for en ejendoms drift som landbrugsejendom”, i medfør af husdyrbruglovgivningen. 


Både husdyrproduktionen og de til ejendommen tilhørende jordarealer kan tages i betragtning, når en ansøgning skal behandles efter bestemmelser efter husdyrbruglovgivningen. I husdyrvejledningen (se link nederst) er der nævnt et eksempel, hvor en gyllebeholders størrelse kan begrundes både med kapacitetsbehovet til husdyrproduktionens størrelse og/eller behovet for gylle til udspredning på ejendommens jorde.

I vejledningen er desuden henvist til en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet 19/03992 af 5. juli 2019, som anvender denne tilgang i forhold til nødvendig foderkapacitet til en husdyrproduktion. I den sammenhæng er det Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at husdyrbrugets jordarealer er uden betydning for vurderingen af, om opførelse af en ny fodersilo kan anses for erhvervsmæssigt nødvendig.  https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/887c761a-2749-410c-8489-ff664fb044fa?highlight=19%2F03992 

Det er derudover korrekt, at vurderingerne af den erhvervsmæssige nødvendighed for en ejendoms drift som landbrugsejendom kan være forskellige, afhængig af om der er tale om afgørelser efter husdyrbruglovgivningen eller planloven. Det er en konsekvens af ændring af planloven i 2017, hvor det blev en mulighed at vurdere den erhvervsmæssige nødvendighed for visse byggerier på bedriftsniveau. 

Følgende fremgår af husdyrvejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14 om Erhvervsmæssig nødvendighed:      
Idet husdyrbruglovens landzonebestemmelser i vid udstrækning viderefører planlovens landzonebestemmelser, bør kommunen så vidt muligt følge samme praksis i afgørelser efter husdyrbrugloven som efter planloven. Bemærk dog, at der ved ændringen af planloven i 2017 blev mulighed for at vurdere den erhvervsmæssige nødvendighed på bedriftsniveau. Dette gælder dog ikke for husdyranlæg (her menes husdyranlæg i planlovens forstand), såsom gylletanke og stalde, hvor vurderingen stadig skal foretages på ejendomsniveau. Denne undtagelse i planloven stemmer overens med husdyrbrugloven, hvor nødvendigheden stadig vurderes på ejendomsniveau.

Vejledning om landzoneadministration efter planloven kan ses på Bolig – og Planstyrelsens hjemmeside https://planinfo.dk/ og her https://planinfo.dk/Media/637905273934757020/vejledning_om_landzoneadministration_-_erhvervsstyrelsen_november_2019.pdf  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken