Brugerbetaling på godkendelse hjemvist § 12 -nu ansøgt 16a

13-11-2019

Spørgsmål

Vi har et landbrug der i 2017 fik hjemvist godkendelse efter § 12 nr. 1) af klagenævnet til fornyet behandling i kommen indenfor 1 år. Den fornyede behandling blev så sat i bero af klagenævnet, da der blev anlagt søgsmål af landmanden imod klagenævnet på indholdet af deres afgørelse. Retten har så nu i 2019 afgjort sagen og givet klagenævnet medhold og dermed skal der ske genoptagelse af den hjemviste godkendelse. Nu har ansøger så valgt at ansøge om en § 16 a stk. 2 1) istedet. Der er ikke ansøgt om nye bygninger fra den hjemviste, men idet der med stipladsmodellen gives mulighed for anden produktion end i den hjemviste er vi nu i tvivl om der skal tages brugerbetaling for udarbejdelsen af godkendelsen, da hjemviste godkendelser jo er udtaget for betaling.


Svar

Da der nu søges om en helt ny godkendelse, kan der opkræves brugerbetaling på arbejdet med at godkendelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken