Brugerbetaling og miljøtilsynsbekendtgørelsen

17-10-2018

Spørgsmål

Miljøtilsynsbekendtgørelsen §1 stk. 2 punkt 4: ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3, i dette stykke, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16b. Betyder det, at vi ved tilsynet skal vurdere om en ejendom er omfattet af §16a eller 16b? Og hvis ejendommen ikke er omfattet, så udgår ejendommen af miljøtilsynsbekendtgørelsen?


Svar

Hvis der foretages udvidelse, etablering eller ændring på et husdyranlæg, som er godkendelsespligtige, skal der enten søges om en tilladelse eller godkendelse efter §§ 16b eller 16a eller kommunen skal træffe en afgørelse om at dyreholdet ikke er godkendelsespligtigt, da det enten har under 100 m2 produktionsareal eller falder ind unde fravigelserne fra husdyrbrugloven, disse er i husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 7. Så skal kommunen træffe en afgørelse om ikke godkendelsespligt. Hjemlen til at træffe en sådan afgørelse, om ikke godkendelsespligt er husdyrbruglovens §16 b modsætningsvist. Evt. i sammenhæng med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7.     

Hvis dyreholdet ikke er omfattet af husdyrbrugloven og hvis den ansvarlige for dyreholdet måtte ønsker at der træffes en afgørelse om at dyreholdet ikke er omfattet af § 16 b, så gælder husdyrgødningsbekendtgørelsen umiddelbart og kommunen skal udføre tilsyn efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 81. Dette er måden at håndterer det på for kommunen hvis et mindre husdyrbrug ønsker at overgå til ny husdyrregulering.    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken