Brugerbetaling i forbindelse med slam

02-12-2021

Spørgsmål

I et tidligere svar fra 2019 skriver I bl.a. "... at tidsforbruget i forbindelse med sagsbehandling af ansøgning om tilladelse efter slambekendtgørelens § 5, stk. 1, ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, da tilladelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19, som er placeret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3. Der kan således ikke opkræves brugerbetaling for tidsforbruget i forbindelse med ansøgningen om tilladelse. Derimod kan der, når tilladelsen er givet, kræves brugerbetaling for tilsyn med, at tilladelsen og de deri fastsatte vilkår overholdes. Det fremgår således, at tiden for arbejdet med at behandle anmeldelsen af udbringning af slammet ikke kan faktureres. Vores korte spørgsmål er derfor om der er brugerbetaling for arbejdet med: 1. at håndtere klager fra borgere som generes af spildevandsslammets lugtgener, 2. politianmeldelse og/eller, 3. efterfølgende politisk sag til Byråd og besvarelse af politikerhenvendelser og lign?


Svar

Tilsyn som følge af klager fra tredjepart kan først pålægges brugerbetaling fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har konstateret, at der er forhold, der giver anledning til fortsat tilsyn, dvs. hvis der eksempelvis konstateres lugtgener fra oplag af slam. Der kan eksempelvis komme lugtgener, hvis reglerne ikke overholdes ved opbevaring eller udbringning. I sådanne tilfælde kan der opkræves brugerbetaling ved tilsynet, men først når det er konstateret, at der er hold i klagen.

Se også dette svar;

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/spoergsmaal-om-brugerbetaling/

Der er brugerbetaling på tid, der anvendes til udfærdigelse af politianmeldelser, men ikke på evt. efterfølgende bistand til politiets efterforskning. Tid som forvaltningen bruger på at forberede og gennemføre forelæggelse for udvalg eller anden politisk behandling medregnes i det omfang, det knytter sig til en bestemt virksomhed eller husdyrbrug jf. bilag 2 afsnit 2.2 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Politikerhenvendelser m.v. af mere generel karakter medregnes ikke jf. bilag 2, afsnit 2 i bekendtgørelsen.

Ovenstående fremgår i øvrigt af dette notat: https://mst.dk/media/91780/brugerbetalingsnotat_2004.pdf.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken