Brugerbetaling for § 16 b uden Bat

28-05-2019

Spørgsmål

I jeres svar af 17. marts 2018 på spørgsmål om brugerbetaling skriver I, at hjemmel til at opkræve brugerbetaling for en tilladelse efter Husdyrbrug loven § 16b uden vilkår om BAT er at finde i Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 nr. 2. Er dette fortsat korrekt?


Svar

Reglerne for brugerbetaling fremgår af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1475 af 12/12/2017 (brugerbetalingsbekendtgørelsen).


Brugerbetalingsbekendtgørelsen indeholder to grundlægende betingelser for, at der kan opkræves brugerbetaling. For det første skal der være tale om en virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller et husdyrbrug, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. For det andet skal der være tale om en aktivitet udført efter den lovgivning, som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Det er endvidere en forudsætning for at kunne opkræve brugerbetaling, at der er tale om en aktivitet, der er knyttet direkte til den pågældende virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller husdyrbrug.


Som anført ovenfor, kan der alene opkræves brugerbetaling for aktiviteter nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 fremgår bl.a., at den der ansøger om tilladelse af husdyrbrug m.v. efter kapitel 3 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger (brugerbetaling) i forbindelse med: 3) tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år.

Det vil sige, at arbejde med tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, der ikke er omfattet af kravet om fastsættelse af vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), IKKE er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 og dermed ikke omfattet af brugerbetaling.

Miljøstyrelsen korrigerer svaret fra 17/4 2018.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken