Brug af kunstmaterialer på ridebaner eller i ridehaller.

19-11-2021

Spørgsmål

I forbindelse med miljøtilsyn på rideskoler, hestepensioner og øvrige hestehold støder vi efterhånden oftere på, at der er brugt kunstmaterialer eller gummigranulat til den bund der er i ridehus eller på udendørs ridebaner. Materialerne kan købes flere steder f.eks. via nethandel. Det kan f.eks. bestå små stykker textil lavet af syntetiske fibre, hvor der kan være tale om affalds-/genbrugsprodukter, og som måske er iblandet sand og/eller andre naturmaterialer. Materialerne kan bl.a. have et indhold af mikroplast. Materialet vil flytte sig, f.eks. via hestenes hove, eller når der fjernes gødningsklatter fra bunden, og dermed blive spredt i nærområdet eller til udbringningsarealer. Kræver brug af materialerne en § 19 tilladelse - i givet fald både ved udendørs og indendørs brug? Kunne det være muligt med en generel regulering af brug af materialet? Pt. er forbrugerne jo ikke opmærksomme på de mulige problematikker ved brugen, hvorfor det ofte først opdages flere år efter udlægning i forbindelse med miljøtilsyn.


Svar

Ja, hvis der anvendes kunstmaterialer i form af granulat, på ridebaner og i ridehuse, vil det kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Såfremt husdyrgødningen blandes med andre stoffer, der kan forurene grundvand, jord eller undergrund, vil udbringning af det blandede produkt kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1. Også selvom der stadig er tale om husdyrgødning (enhver blanding, der indeholder husdyrgødning) i husdyrgødningsbekendtgørelsens forstand.

Granulatets bestanddele vil i forbindelse med ansøgningen skulle vurderes, herunder om det indeholder polymerer og tungmetaller. Det vil også skulle vurderes,,om granulatet overhovedet har et jordbrugsformål.

Miljøstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke en vejledning til at begrænse spredning af gummigranulat fra ridebaner. Miljøstyrelsen forventer dog, at der sker en vis mængde udledning af gummigranulat fra ridebaner med tilføjet gummigranulat. Miljøstyrelsen har lavet en vejledning, som blandt andet skal hjælpe kunstgræsbaneindehaverne med at sikre minimalt spild af gummigranulat.

Denne vejledning har navnet ”Vejledning om kunstgræsbaner – Planlægning, drift og affaldshåndtering” og kan ses her;


https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/05/978-87-93710-25-2.pdf


Flere af rådene i denne vejledning kan have relevans i forbindelse med etablering, brug og afskaffelse af ridebaner samt en masse gode råd til, hvordan brugerne kan undgå at sprede granulatet.


I forbindelse med affaldshåndteringen skal dette ske i henhold til bekendtgørelse nr 2159 af 9. december 2020 om affald

Miljøstyrelsen vil desuden gerne gøre opmærksom på, at ECHA (Det Europæiske Kemikaleagentur) i en ny risikovurdering anbefaler, at gummigranulat til sportsunderlag og legepladser ikke må indeholde mere end 17 mg/kg PAH’er. Anbefalingen er desuden endnu ikke sendt til forslag hos EU-kommissionen. Alt dette kan der læses mere om på:

https://echa.europa.eu/da/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e181d5746d.

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken