BKG 2020-12-29 nr. 2256 ctr. verserende miljøsag

26-03-2021

Spørgsmål

Kommunen har sendt ansøgning tilbage med krav om at bilag 1 punkt F skal besvares og være en del af sagsbehandlingen. Kommunen har ikke og ønsker ikke at oplyse krav til form, detailniveau eller lignende for besvarelsen af bilag 1 punkt F. Ansøgningen er indsendt og sagsbehandlingen påbegyndt inden den nye bekendtgørelse trådte i kraft. Spørgsmålet er om kommunen kan forlange en sådan besvarelse uden krav til form og indhold ?


Svar

Kommunen er forpligtet til at bistå ansøger med at afgrænse miljøkonsekvensrapporten som følge af forvaltningsretlige regler og principper om bl.a. vejledning og god forvaltningsskik.

Ansøger har derudover, i medfør af bekendtgørelsens § 4, stk. 11, en mulighed for at anmode kommunen om at afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger, som skal fremlægges i miljøkonsekvensrapporten skal være. 

Kommunen skal afgive udtalelsen under hensyntagen til de af ansøgeren fremlagte oplysninger, jf. § 4, stk. 1 og 2, navnlig oplysningerne om projektets særlige karakteristika, herunder dets placering og tekniske kapacitet, og dets forventede indvirkning på miljøet. Kommunen skal, før kommunen afgiver sin udtalelse, foretage høring af offentligheden, berørte myndigheder og berørte stater, jf. § 60, stk. 3, nr. 2 og § 60, stk. 4. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere et husdyrbrugs påvirkninger af omgivelserne, i høj grad er indrammet af det generelle beskyttelsesniveau og af vejledningen om hvilke miljøpåvirkninger, der er relevante at belyse. Er der tvivl, bør kommunen oplyse ansøger om, hvilke oplysninger der mangler i medfør af de forvaltningsretlige regler og principper om bl.a. vejledning og god forvaltningsskik. Det må derfor antages, at ansøger sjældent har behov for at anmode kommunen om en udtalelse efter § 4, stk. 11.

Se endvidere svar vedr. opdatering af miljøkonsekvensrapporter efter det nye pkt. F i bilag 1 til bekendtgørelsen her: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/husdyrgodkendelsesbekenedtgoerelsen-bilag-1-pkt-f/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken