Beregning af udnyttelse

20-06-2019

Spørgsmål

Vi har et spørgsmål til beregning af udnyttelse jf. § 48 og 49 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Et husdyrbrug har i slutningen af juli 2015 fået en afgørelse om skift i dyretype. Udnyttelsesfristen for afgørelsen er dermed udløbet inden den 1. august 2017, hvorfor der ikke gives en frist på 6 år til udnyttelse. Vi skal derfor nu fastlægge, om afgørelsen er udnyttet. Der har ikke været fuld produktion på ejendommen, og vi mener, at produktionen skal fastlægges til det dyrehold, der maksimalt har været på ejendommen. Landmandens konsulent mener derimod, at når produktionen har været over 25 %, så er afgørelsen udnyttet – og vi dermed ikke kan nedskrive produktionstilladelsen. Vi mener, at reglen med de 25 % af det tilladte først kommer i anvendelse når afgørelsen er udnyttet, og hvis vi herefter skal vurdere, om der er opstået et kontinuitetsbrud. Vi har kigget på Helpdesksvaret ”Kontinuitetsbrud og udnyttelse efter 1. august 2017” fra den 1. november 2018. I starten af spørgsmålet står der, at tilladelsen ikke har været udnyttet fuldt ud siden dens ikrafttræden, samt at tilladelsen er efter dens ikrafttræden taget i brug, men den har ikke været fuldt udnyttet. Dette tolker konsulenten, som at godkendelsen aldrig har været fuldt udnyttet, hvorfor at vi skal bruge ”25 %-reglen” når vi skal vurdere om godkendelsen/afgørelsen er udnyttet. Her mener vi, at det der står er, at godkendelsen er trådt i kræft, så der må have været de 4.000 slagtesvin – ellers ville godkendelsen aldrig have været udnyttet. Vi mener desuden, at Miljøstyrelsen også understreger dette, ved at skrive i svaret, at det lægges til grund, at husdyrbruget har udnyttet sin godkendelse indenfor udnyttelsesfristen – som vi forstår som, at der har været 4.000 slagtesvin på ejendommen. Og det derfor først er når godkendelsen er udnyttet, at ”25 %-reglen” kan tages i anvendelse.


Svar

Miljøstyrelsen er enig i kommunens udlægning af reglerne. Det beskrevne forhold vedrører en afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype truffet i medfør af den tidligere godkendelsesbekendtgørelse, som var gældende i slutningen af juli 2015. I relation til spørgsmålet om kontinuitetsbrud skal det derfor vurderes om forholdet omfattes af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, jf. § 49, stk. 3.

I vurderingen af om kontinuitetsbrudsreglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2 finder anvendelse, skal der først tages stilling til, hvorvidt afgørelsen om anmeldelse af skift i dyretype pr. 1. august 2017 er bortfaldet efter de hidtil gældende regler pga. manglende udnyttelse inden for den fastsatte udnyttelsesfrist. Kun hvis dette ikke er tilfældet omfattes forholdet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, herunder kriterierne for vurdering af kontinuitetsbrud i § 49, stk. 2.

Såfremt kommunen vurderer, at afgørelsen om anmeldelse af skift i dyretype ikke har været udnyttet og dermed er bortfaldet efter de dagældende regler, finder reglen i § 49, stk. 2 om at afgørelsen opretholdes ved en produktion på mindst 25 pct. af det tilladte/godkendte ikke anvendelse i den pågældende situation.

Med hensyn til det refererede helpdesk svar fra den 1. november 2018, er det korrekt, at Miljøstyrelsen i sit svar har forudsat, at den pågældende godkendelse/tilladelse inden for den fastsatte udnyttelsesfrist er udnyttet og dermed ikke bortfaldet efter de dagældende kriterier for hvornår en godkendelse/tilladelse er udnyttet.

For yderligere afklaring i reglernes systematik, se skema i Miljøstyrelsens vejledning om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19: https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191311/ny-figur-19-12-18.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken