Ansøgning efter tidligere regler ikke fuldt oplyst

21-03-2019

Spørgsmål

I juli 2017 modtog vi en ansøgning - proforma. Vi sendte ansøgningen retur - visiteret ikke fuldt oplyst. Siden er der ikke sket noget i sagen - overhovedet. Nu vil ansøger gerne aktivere ansøgningen igen. Kan en ansøgning forældes? Der er gået 1½ år, så vi synes de bør søge i den nye system. Kan vi træffe afgørelse om, at de skal søge efter den nye husdyrbrugslov?


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at dette spørgsmål vedrører, hvorvidt kommunen kan træffe afgørelse om afvisning af en ansøgning, fordi kommunen mangler oplysninger til brug for behandling af ansøgningen.

Hvis der i ansøgningen mangler relevante oplysninger af betydning for afgørelsen, som kommunen ikke er i besiddelse af eller kan fremskaffe, og som ansøger med rimelighed kan fremskaffe, skal kommunen anmode ansøger om disse oplysninger.

Det skal klart fremgå af anmodningen, hvilke oplysninger der anmodes om, og der skal være en rimelig frist for, hvornår anmodningen skal være besvaret af ansøger.

Såfremt ansøger ikke indsender de manglende oplysninger inden for tidsfristen, kan kommunen enten vælge at rykke ansøger for oplysningerne eller beslutte at afvise ansøgningen.

Kommunens afgørelse om at afvise en sag på grund af manglende oplysninger fra ansøgeren er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, der er undergivet klageadgang og begrundelsespligt efter reglerne herom.

Miljøstyrelsen bemærker, at det er kommunen, der skal vurdere om ansøgningen skal afvises, og i så fald skal ansøger vejledes om at indgive en ny ansøgning efter de nye regler.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken