Afstand fra nærmeste bolig i samlet bebyggelse til naboer

28-05-2019

Spørgsmål

Vi har en sag, hvor vi som i enhver anden sag skal finde samlet bebyggelse. Hvis centrum for cirklen med en radius på 200 sættes i det hjørne af huset, der ligger nærmest husdyrbruget, kan der ikke samles 8 huse i alt, og dermed er huset ikke udløsende for samlet bebyggelse. Hvis centrum af cirklen derimod sættes i det bagerste hjørne af huset, kan der samles 8 beboelser i alt og huset er dermed udløsende for samlet bebyggelse. Hvis vi skal måle fra det bolighjørne, der er nærmeste husdyrbruget, og boligen dermed IKKE er udløsende for samlet bebyggelse, vil næste udløsende bolig ligge ca. 200 m længere væk fra husdyrbruget. Dermed er der et spørgsmål om, at for den første bolig kan lugtgenekriteriet ikke overholdes og for den anden udslagsgivende bolig kan lugtgenekriteriet overholdes. Det er her vi har diskussionen med konsulenten. Det er derfor vigtigt for os, at vi er skarpe på HVILKEN af de to boliger, der er udslagsgivende. Da der i vejledningen kun er refereret til ”nærmeste bygningshjørne” hvad refererer ”nærmeste” så til? Er det husdyrbruget, er det nærmeste nabobeboelse, andet? Er det alle hjørner på boligen, der i sig selv er centrum, så der dannes en ”buffer” på 200 m omkring boligen? På den figur, der er indsat i vejledningen fremgår det ikke tydeligt hvor centrum for cirklen er. Det ser dog ikke umiddelbart ud til, at det er hjørnet nærmest husdyrbruget, der er centrum, men måske mere hjørnet fjernest husdyrbruget, der er centrum.


Svar

Definitionen på samlet bebyggelse fremgår af § 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er ”beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften, hvor der inden for en afstand af 200 m ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften (samlet bebyggelse).”

I Vejledningen til kapitel 13 til godkendelsesbekendtgørelsen er det nærmere beskrevet, hvorledes lugtkriterierne skal overholdes.

Ved fastlæggelse af samlet bebyggelse er det vigtigt at bemærke, at samlet bebyggelse ikke er et ”område”, men tager udgangspunkt i den enkelte beboelsesbygning, - og her forstået som hele beboelsesbygningen.

Når der i en konkret sag skal tages stilling til hvilket område, der skal måles i forhold til, skal det i første omgang fastlægges hvor omkringlæggende (i forhold til husdyrbruget) samlede bebyggelser findes. Den samlede bebyggelse kan identificeres uafhængigt af placeringen eller retning af husdyrbruget, men det er klart, at det er de nærmeste samlede bebyggelser i forhold til husdyrbruget, som er relevante i den konkrete sag. I forhold til det stillede spørgsmål, så er det en ”buffer” på 200 meter fra boligen, da der skal måles fra én bolig til en anden, fra selve beboelsesbygningen, og det er den korteste afstand mellem de boliger, der skal måles mellem. f.eks. fra et bygningshjørne.

Efter det er fastlagt hvilken bolig, der danner udgangspunkt for en samlet bebyggelse, så er det denne beboelsesbygning, der er omfattet af beskyttelsesniveauet. Men de omkringliggende boliger vil jo herved indirekte blive bedre beskyttet mod lugtgener.
Når der i vejledningen er beskrevet at ”Der inden for en afstand af 200 m fra nærmeste bygningshjørne på boligen skal ligge flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.”, så skal ”nærmeste bygningshjørne” forstås som ” nærmeste” i forhold til det, der måles afstand til, - og har ikke noget at gøre med retning eller afstand til husdyrbruget, som den konkrete sag handler om.
Miljøstyrelsen har efterfølgende præciseret vejledningens kapitel 13 omkring samlet bebyggelse, ved at fjerne "nærmeste bygningshjørne på " fra sætningen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken