Afklaringsnotat og indgangsvægt på slagtesvin

24-06-2021

Spørgsmål

I afklaringsnotatet står der, at der kan accepteres mindre afvigelser fra den godkendte afgangsvægt, såfremt antallet af dyr reguleres tilsvarende således at antal dyreenheder ikke øges.” Kan man også bruge den sætning til ændring af indgangsvægten? Må landmanden sætte slagtesvin ind ved en lavere indgangsvægt end godkendelsen giver tilladelse til og producere dem op til og med 113 kg, hvis DE ikke overskrides, selvom indgangsvægten konkret står i miljø-godkendelsen/tilladelsen? Altså kan man bruge afklaringsnotatet på både indgangsvægt og afgangsvægt, selvom indgangsvægten ikke er nævnt i afklaringsnotatet? Spørgsmålene skal ses som en generel vurdering af godkendelser/anmeldelser givet før Husdyrbruglovens ikrafttræden.


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at principperne i ”afklaringnotatet” kan anvendes ved vurdering af den tilladte produktion i forbindelse med tilsyn. Som du skriver, fremgår det af notatet: ”Der kan accepteres mindre afvigelser fra den godkendte afgangsvægt, såfremt antallet af dyr reguleres tilsvarende således at antal dyreenheder ikke øges.” Efter Miljøstyrelsens vurdering, kan man også bruge afklaringsnotatet i det tilfælde, at der er mindre afvigelser i indgangsvægten. Dog afhænger det af, hvordan evt. konkrete vilkår i miljøgodkendelse er formuleret.
Det fremgår også af afklaringsnotatet, at ”Markante afvigelser kan dog ikke accepteres.” I disse tilfælde forudsætter en ændring, at der sker en forudgående afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter anmeldelse jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, eller der gives en ny godkendelse/tilladelse.
”Afklaringsnotatet” ses her https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191280/skov-og-naturstyrelsens-notat-af-30-november-2004-om-afklaring-af-tvivlsspoergsmaal-om-den-tilladte-produktion-paa-husdyrbrug.pdf

Se også tidligere helpdesksvar:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/afklaringsnotatets-betydning-i-forhold-til-afgangsvaegt-og-antal-dyr/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken