Afgørelse om ikke godkendelsespligt af bagatelagtige ændringer

29-04-2019

Spørgsmål

Skal kommunen træffe en afgørelse om ikke godkendelsespligt, hvis en landmand anmelder en ændring af husdyrbruget, der af kommunen vurderes at være bagatelagtig jævnfør husdyrvejledningen ? Hvis ja, har eventuelle naboer så ret til at blive hørt med efterfølgende klageadgang, eller kan man nøjes med at orientere eventuelle naboer om afgørelsen og samtidig give dem klageadgang? Eller er der slet ingen klageadgang? (Der gøres opmærksom på, at der tale om ændringer af husdyrbruget som ikke umiddelbart kan håndteres som anmeldelse efter § 10-18)


Svar

Hvis kommunen vurderer, at en anmeldt ændring af et husdyrbrug har bagatelagtig karakter, træffer den som udgangspunkt afgørelse om, at det anmeldte ikke udløser krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven. Hjemlen for denne type afgørelse er den samme hjemmel, som evt. godkendelse eller tilladelse ville være truffet efter, hvis den pågældende ændring ikke var vurderet til at være af bagatelagtig karakter. Husdyrbrugloven indeholder ikke krav om forudgående høring af naboer for denne type af afgørelser. Kommunen kan dog altid vælge at foretage høring af eventuelle naboer. Afgørelser om at anmeldte ændringer ikke kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven kan som udgangspunkt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbruglovens § 76. I nogle tilfælde vil den anmeldte ændring imidlertid være af så åbenlys ubetydelig karakter, at kommunen evt. kan nøjes med at vejlede anmelderen om, at den pågældende ændring ikke kræver godkendelse/tilladelse pga. den bagatelagtige karakter.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken