90 dages kravet- hvornår gælder det?

10-02-2023

Spørgsmål

Foranlediget af helpdesksvar om høringsprocedure for § 16 a, stk. 4, vil vi høre, om kravet om afgørelse inden 90 dage også gælder, når det er vurderet, at projektet muligvis kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal undersøges nærmere ved at udarbejde en miljøkonsekvensrapport mv. I det tilfælde skal offentlighedsproceduren i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60 følges.

Disse sager kan være vanskeligt at få afgjort inden 90 dage.

Link til tidligere helpdesksvar Høringsprocedure for § 16 a, stk. 4: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/offentlighed-og-hoering/hoeringsprocedure-for-16-a-stk-4/


Svar

Afgørelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4 eller § 16 b skal ikke være truffet inden for 90 dage, hvis det ansøgte er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og proceduren for offentlighedens inddragelse i § 60, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 3.

Det er korrekt, at der skal træffes afgørelse inden 90 dage i sager, der er omfattet af § 16 a, stk. 4, eller tilladelse efter § 16 b. Det gælder dog ikke for ansøgninger efter § 16 a, stk. 4 og § 16 b, der kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet, jf. husdyrbruglovens § 54 j, stk. 1 og § 55. I disse tilfælde skal afgørelsen træffes inden for en rimelig frist, på samme måde som i sager efter § 16 a, stk. 1 og 2.

Kommunen skal inden 90 dage træffe afgørelse om, at det ansøgte kan have væsentlig indvirkning på miljøet og derfor er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og den udvidede offentlighedsprocedure. Det fremgår af husdyrbruglovens § 54 j, stk. 1.

Se nærmere oplysninger i husdyrvejledningen:

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/20-21-begrundelse-offentliggoerelse-offentligheds-procedurer-mv/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken