§16 b-ansøgning til kvæg og frilandsgrise

15-01-2020

Spørgsmål

En ejendom uden tidligere tilladelse til husdyr har ansøgt om tilladelse til at holde kvæg og svin. Fordelingen af produktionsarealer er sådan, at det skal tillades efter § 16b. Med til ansøgningen hører dog også etableringen af cirka 40 m2 frilandshytter til svin på marker omkring ejendommen. Vi kan ikke behandle dem som et produktionsareal, da det ikke er fast placerede anlæg, og efter Erhvervsstyrelsens vejledning kræves der ikke en landzonetilladelse, hvis der på ejendommen er et produktionsareal over 100 m2. Skal de indgå i § 16b-tilladelsen, eller er anvendelsen kontrolleret gennem husdyrgødningsbekendtgørelsen? Hvis de indgår i § 16b-tilladelsen, kan vi da stille vilkår til fx materialer af landskabelige hensyn?


Svar

Ja, tilladelsen gives samlet og der kan stilles vilkår til produktionen også den i frilandshytter jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34. Kommunalbestyrelsen skal ved afgørelsen om godkendelse og tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig bl.a. landskabelige værdier.
Efter definitionen vil husdyranlæg således navnlig være stalde, men også andre bygninger og permanente eller mobile indretninger, hvor husdyrene mere kortvarigt opholder sig eller har adgang til, vil være omfattet, f.eks. udleveringsrum, malkestalde, læskure, mobile stalde, hytter, løbegårde, kalvehytter m.v. Definitionen af husdyranlæg er bredere end produktionsarealet. Et husdyranlæg vil således ikke nødvendigvis få fastlagt et produktionsareal, f.eks. fordi der er tale om et ikke fast placeret læskur uden befæstede arealer m.v., jf. også bemærkningerne til forslagets § 1, nr. 8.
Det vil derfor være muligt i godkendelsessituationen at stille vilkår til den del af produktionen, der er i flytbar læskure.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken