Proteinindhold i pelsdyrfoder

14-06-2019

Spørgsmål

I husdyrgødningsbekendtgørelsen § 77 står: Proteinindholdet af omsættelig energi i foderet må ikke overstige gennemsnitligt 31 pct. i uge 30-47. I MST vejledningen står: Avlerne skal kunne dokumentere procentsatsen ved hjælp af en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. På Dansk Pelsdyr Foders hjemmeside kan vi se både planlagt og analyse for proteinindhold, og specielt i juli-august har proteinindholdet været større end 31 %. Fra Kopenhagen Fur er oplyst, at proteinbehovet er 32 % fra 15. juli til 10. august, og fra medio august til slut november falder proteinbehovet til 27-26 % af omsættelig energi. Vi har brug for at vide, om kravet om max. 31 % protein gælder uge for uge, eller om kravet blot skal overholdes som gennemsnit for alle ugerne. Når svaret foreligger, vil vi bede om at præcisere det i MST vejledningen.


Svar

Proteinindholdet må ikke overstige 31 %, beregnet som et gennemsnit over hele perioden uge 30-47. Det vil blive præciseret i vejledningen i forbindelse med udsendelse af dette svar.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken