Midlertidig miljøtilladelse til anden husdyrproduktion på minkfarm

20-07-2021

Spørgsmål

Kan kommunen meddele en midlertidigt § 16 b miljøtilladelse til anden husdyrproduktion (f.eks. frilands slagtekyllingeproduktion) på en minkfarm godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 11, mens minkfarmen er omfattet af forbud mod hold af mink jævnfør LBK nr 1211 af 07/06/2021 og indtil minkavleren får kompensation for at ophøre med produktion af mink? - Minkavleren er ikke indstillet på at frasige sig den gældende § 11 miljøgodkendelse, før kompensation for ophør af minkproduktion er afklaret og udbetalt. Hvis minkfarmen havde en miljøgodkendelse/-tilladelse efter den nye husdyrbruglov, kunne kommunen meddele tillæg til denne miljøgodkendelse/-tilladelse. Men der er ikke mulighed for at meddele tillæg til en miljøgodkendelse efter den gamle husdyrgodkendelseslov. Vi er i en ekstraordinær situation, hvor Regeringen har opfordret kommunerne til at være imødekommende overfor minkavlere, der vil iværksætte anden husdyrproduktion. – Findes der en måde, hvor kommunen kan imødekomme minkavlerens ønske om tilladelse til en midlertidig anden husdyrproduktion?


Svar

Det er ikke muligt at opretholde en tilladelse efter den tidligere husdyrlovs § 11, og samtidig have en ny § 16 b. For husdyrbrug, som er etableret efter regler, der gjaldt før 1. august 2017, får lovens krav om godkendelse og tilladelse efter §§ 16 a og 16 b virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager nærmere bestemte ændringer eller udvidelser. Det følger af § 10, stk. 1 og 2, som er en overgangsbestemmelse i ændringslov nr. 204 af 28. februar 2017. For nye afgørelser skal den gældende husdyrbruglov anvendes.
Hvis ansøger ønsker en fleksibel godkendelse, hvor der er mulighed for forskellige produktioner, må der evt. udarbejdes en ny fleksibel tilladelse/godkendelse, der giver mulighed for begge produktioner. 
Husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 56, giver mulighed for at en godkendelse i særlige tilfælde kan tidsbegrænses. Dette gælder både godkendelsen som helhed og enkelte dele heraf. Bestemmelsen giver dog ikke mulighed for at en tidligere tilladelse kan opretholdes, samtidig med at en ny tilladelse udnyttes.
I vejledningens kap 20-21 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/20-21-begrundelse-offentliggoerelse-offentligheds-procedurer-mv/ står om tidsbegrænsninger af godkendelser i § 56:
Godkendelser kan i særlige tilfælde tidsbegrænses. Det er det klare udgangspunkt, at godkendelser er tidsubegrænsede, og at vilkårene er endeligt fastsat. Lovens ordning med 8 års retsbeskyttelse forudsætter herved, at godkendelser gives for en længere periode eller uden vilkår om tidsbegrænsning. Hvis der imidlertid er særlige konkrete forhold, der kan begrunde det, kan en godkendelse dog tidsbegrænses helt eller delvist, dvs. enten således at hele godkendelsen bortfalder på et bestemt tidspunkt, hvorefter driften ikke længere er lovlig, eller at nærmere bestemte aktiviteter kun må foretages indtil et bestemt tidspunkt. Tidsbegrænsning anvendes kun i meget begrænset omfang i praksis.
Miljøstyrelsen bemærker, at LBK nr 1211 af 07/06/2021 hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri, Miljøstyrelsen kan ikke vejlede i forhold til loven, hvorfor der henvises til Fødevarestyrelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken