Udnyttelse af godkendelse efter § 16 a, stk. 2 (IE-brug) - hvornår gælder krav?

21-03-2022

Spørgsmål

Et større svinebrug søger om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2. Der skal bygges nye stalde, og når disse stalde er bygget, overskrides IE-grænserne. Det eksisterende husdyrbrug er ikke et IE-husdyrbrug, men ejer påbegynder udnyttelsen af miljøgodkendelsen i eksisterende stalde med det samme, dvs. udvider/ændrer på dyreholdet. IE-grænsen er dog ikke overskredet, så længe de nye stalde ikke er bygget. Skal husdyrbruget i den periode, hvor miljøgodkendelsen er påbegyndt udnyttet, men hvor de nye stalde ikke er bygget, indberette/dokumentere i hht. de årlige indberetning efter IE-særreglerne? Hvordan skal disse husdyrbrug, der er godkendt som IE-brug, men som endnu ikke har overskredet IE-grænserne, registreres i DMA?


Svar

De generelle krav til IE-husdyrbrug, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 42-46, § 48 og § 50, træder først i kraft, når godkendelsen er udnyttet i et omfang, så IE-stipladsgrænserne overskrides. 


Bemærk, at selvom de generelle krav til IE-brug først er bindende, når en godkendelse er udnyttet i et omfang, så IE-stipladsgrænserne overskrides, så betyder det ikke, at kravene falder bort igen, hvis stipladserne i en periode ikke udnyttes, eller hvis godkendelsens omfang på grund af f.eks. kontinuitetsbrud nedskrives. I sådanne tilfælde opretholder husdyrbruget sit IE-retsgrundlag og er stadig omfattet af de særlige IE-regler, indtil der søges om ny godkendelse eller tilladelse. Derudover betyder overgangsreglen for §§ 42-44, § 46, § 48 og § 50 ikke, at definitionen af IE-husdyrbrug ændres. Overgangsreglen betyder blot, at disse bestemmelser først træder i kraft, når IE-husdyrbruget når en størrelse, hvor stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, overskrides. 

Husdyrbrugets retsgrundlag er § 16 a, stk. 2, godkendelsen, så det er på baggrund af den, husdyrbruget skal registreres i DMA.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken