Ophør af IE-brug

02-04-2019

Spørgsmål

Når et IE-brug kommer under grænsen for et IE brug og har været det i over 3 år, men ligger over grænserne for 25% udnyttelse af hvad gården havde produktionstilladelse til skal vi så som kommune give ny godkendelse til bruget udover at forholde os til § 38 k, stk 1. i lov om forurenet jord? som der er skitseret i § 46 stk 4. i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. Eller er det først når produktionen kommer under de 25 % udnyttelse skitseret i § 49 stk 2 i forhold til kontinuitetsbrudsreglen, at der fra kommunens side skal tage hensyn til om der er sket jordforurening? Og kikkes på om der skal ny godkendelse/tilladelse til?


Svar

Miljøstyrelsen forstår problemstillingen således, at der er tale om et IE-husdyrbrug med en miljøgodkendelse efter § 12 i den tidligere gældende lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og at kommunens overvejelser angår, hvorvidt et IE-husdyrbrugets nedgang i den faktiske produktion til under IE-grænsen i en periode på mere 3 år indebærer, at der er sket ophør af IE-husdyrbruget som følge af delvist kontinuitetsbrud, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, med den virkning, at produktionstilladelsen herefter nedskrives, og at der i den forbindelse skal udarbejdes en ny tilladelse for husdyrbruget.


Ophør af et IE-husdyrbrug indtræder efter kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46, stk. 2, i følgende tilfælde: 1) ved ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget, 2) når IE-husdyrbruget selv giver meddele til kommunen om permanent reduktion af kapaciteten, eller udnyttelse heraf, til under IE-grænsen, 3) ved helt eller delvist kontinuitetsbrud for godkendelser efter husdyrbruglovens § 16a, jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, eller 4) ved helt eller delvist kontinuitetsbrud for godkendelser efter § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § § 49, stk. 2. Se nærmere herom på Miljøstyrelsens vejledning under ’ophør’: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug/#8.


I en situation hvor et IE-husdyrbrug har haft en faktisk produktion, som ligger under IE-grænsen i en periode på tre år, men hvor udnyttelsesgraden fortsat over grænsen for delvist kontinuitetsbrud, bevarer husdyrbruget sin produktionsret og sit retsgrundlag som IE-husdyrbrug. Dette indebærer, at husdyrbruget kan vælge igen at øge sin produktion til over IE-grænsen inden for brugets produktionstilladelse, ligesom husdyrbruget fortsat skal efterleve vilkår og lovkrav om IE-husdyrbrug. Kravet om vurdering efter § 38 k, stk. 1 i lov om jordforurening, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46, stk. 4 aktualiseres derfor ikke i det foreliggende tilfælde.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken