Ophør af IE-brug

02-02-2021

Spørgsmål

Vi er i kommunen uenige om hvordan vi skal håndtere et IE-brug, som er ophørt med dyrehold. Vi har brug for klare vejledninger generelt omkring EI-brug og ophør. På baggrund af et oplæg forstod vi at godkendte IE-brug, der reducerer deres produktion til under IE-grænsen, fortsat skal overholde de IE-relaterede vilkår i godkendelsen. Men vi er i tvivl om, om en sådan produktion så også ALTID har ret til at hæve produktionen igen? Den aktuelle ejendom har en § 12 MGK (IE-brug) og dyreholdet er ifølge CHR ophørt d. 31. december 2016. Er her tale om kontinuitetsbrud eller opretholder ejendommen sin produktionstilladelse altid, fordi det er et IE-brug?


Svar

Såfremt IE-bruget, som har en § 12 miljøgodkendelse, har ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, vil der være opstået kontinuitetsbrud, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55. 

Miljøstyrelsen har i sin vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 bl.a. anført, at: 

”Det vil sige, at uanset om IE-bruget er ophørt i henhold til § 51, og derfor skal følge bestemmelser i jordforureningsloven, vil det stadig have samme godkendelse indtil det søger om en ny godkendelse/tilladelse. Hvis bruget opretholder sin IE-godkendelse, betyder det altså, at bruget fortsat skal overholde de vilkår, der fremgår af godkendelsen samt de generelle regler, som finder anvendelse på IE-husdyrbrug, herunder også revurderingsforpligtelsen.” 

Essensen af ovenstående afsnit fra vejledningen er, at IE-husdyrbrug fortsat har deres retsgrundlag, selvom de måtte være kommet under grænsen for at være IE-husdyrbrug, f.eks. ved kontinuitetsbrud. De skal dog følge de ophørsregler, som skitseres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51. 

Så selvom IE-husdyrbruget ikke længere er over stipladsgrænserne for IE-brug, vil det stadig have samme retsgrundlag, og er derfor nødt til at søge om en ny godkendelse/tilladelse, hvis husdyrbruget ikke længere vil være omfattet af de regler og vilkår, som gælder for IE-husdyrbrug. 

Hvis der er sket kontinuitetsbrud er godkendelsen helt eller delvist bortfaldet, og det der er bortfaldet kan ikke ”genoplives”. Så hvis produktionsretten helt er bortfaldet, så kan de altså ikke genoptage produktionen uden ny godkendelse. 

Se i øvrigt dette afsnit i husdyrvejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#7 

Miljøstyrelsen vil gå ind og præcisere vejledningen med et eksempel ift. kontinuitetsbrudssituationen. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken