miljøledelse

05-11-2018

Spørgsmål

Spørgsmål til husdyrhelpdesken Spørgsmålet angår kravet om miljøledelse, der gælder for IE-husdyrbrug. Spørgsmålet er, hvornår dette krav indtræder og ophører i forskellige situationer. 1. Hvornår indtræder kravet om miljøledelse for bestående IE-husdyrbrug, der ikke er god-kendt i medfør af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2? 2. Hvornår indtræder kravet om miljøledelse for bestående IE-husdyrbrug, der får en ny godkendelse i medfør af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2? 3. Hvornår indtræder kravet om miljøledelse for bestående husdyrbrug, der ikke er et IE-husdyrbrug, og ejendomme, der ikke er husdyrbrug, hvor der er ansøgt om en miljøgod-kendelse i medfør af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2? 4. Hvornår bortfalder kravet om miljøledelse for IE-husdyrbrug? Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43, stk. 4, at kravet om et miljøledelsessystem skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven. Kravet skal for andre IE-husdyrbrug være opfyldt den 21. februar 2021. for så vidt angår første punktum må det undre, at kravet om miljøledelse umiddelbart indtræder inden godkendelsen er taget i brug. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 11, er IE-husdyrbrug defineret således: Husdyr-brug, der har aktiviteter omfattet af IE-direktivets bilag I, pkt. 6.6, og som er godkendt efter § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven, § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøgodkendelse. Det må forstås således, at der ikke er tale om et IE-husdyrbrug, før der er etableret aktiviteter på husdyrbruget i et omfang som beskrevet i IE-direktivets bilag I, pkt. 6.6.


Svar

Kravet om miljøledelse for alle bestående IE-husdyrbrug, der ikke er godkendt i medfør af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2 skal være opfyldt den 21. februar 2021.

Kravet om miljøledelse for bestående IE-husdyrbrug, der får en ny godkendelse i medfør af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, indtræder på det tidspunkt husdyrbruget får en godkendelse efter § 16a stk 2.

Kravet om miljøledelse for bestående husdyrbrug, der ikke er et IE-husdyrbrug, og ejendomme, der ikke er husdyrbrug, hvor der er ansøgt om en miljøgodkendelse i medfør af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. indtræder når husdyrbruget reelt bliver et IE-brug, dvs. overskrider IE-grænsen.

Kravet om miljøledelse bortfalder når husdyrbrugets retsgrundlag ændres fx opnår en ny godkendelse eller ophør. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken