Miljøledelse ved IE-brug uden §16a

01-02-2021

Spørgsmål

Skal et IE-husdyrbrug, der ikke har en §16a godkendelse opfylde kravet om miljøledelse nu (december 2020) eller først 21/2-2021?


Svar

Kravet i bl.a. § 42 om at IE-bruget skal have et miljøledelsessystem, skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en § 16 a, stk. 2-godkendelse, hvor IE-husdyrbruget revurderes eller senest den 21. februar 2021. 

Det fremgår af høringssvar tilhørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2020 (link til høring: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63304), at: 

”Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens gældende § 43 indeholder krav om, at IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem. Kravet i § 43 finder efter de gældende regler anvendelse for IE-husdyrbrug fra det tidspunkt, hvor de godkendes eller senest den 21. februar 2021. Ministeriet har på baggrund af høringssvaret præciseret i § 69, stk. 8, at dette krav fortsat finder anvendelse, indtil det afløses af kravet i § 42 i den nye bekendtgørelse, dvs. i forbindelse med godkendelse eller revurdering og senest den 21. februar 2021.”

Der er ikke ændret i ordlyden af ovenstående overgangsregler i hhv. § 71, stk. 5 og 8 med bekendtgørelsesændringen af 1. januar 2021, de har blot skiftet paragrafnummer fra § 69, stk. 5 og 8 til § 71, stk. 5 og 8. 

Det fremgår af den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 71, stk. 8, at: "kravet om et miljøledelsessystem til IE-husdyrbrug, jf. § 43, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019, finder fortsat anvendelse for IE-husdyrbrug, der er omfattet af kravet i medfør af § 43, stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019."

Af den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse fremgår det af dennes § 71, stk. 5, at: 

”De bindende krav til IE-husdyrbrug, der er fastsat i §§ 42-44, § 46 og § 48, skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven. Kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 skal endvidere overholdes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet. For andre IE-husdyrbrug skal kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 overholdes senest den 21. februar 2021”


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken