Hvornår skal der være Miljøledelsessystem

21-12-2017

Spørgsmål

Kan der meddeles Miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 2, hvis ikke ansøger har udarbejdet et miljøledelsessystem på meddelelsestidspunktet. I vejledning til bekendtgørelserne står:Kravet om miljøledelse er gennemført via bekendtgørelsens § 42. Bestemmelsen gælder umiddelbart, dvs. det følger direkte af bestemmelsen, at IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem. Der skal således ikke fastsættes vilkår herom m.v. Bekendtgørelsens § 42, stk. 4, bestemmer tidspunktet for, hvornår kravet skal opfyldes. Kravet skal herefter overholdes, når der meddeles godkendelse efter husdyrbrugslovens § 16 a, stk. 2, Her står altså når der meddeles godkendelse. Ansøger hævder at det må være godt nok hvis miljøledelsessystemet bliver udarbejdet efter miljøgodkendelsen er meddelt, idet miljøledelsessystemet først skal anvendes, når der sker en produktion/når miljøgodkendelsen er taget i brug.


Svar

Kravet om et miljøledelsessystem skal være opfyldt fra og med det tidspunkt, hvor et IE-husdyrbrug får meddelt en ny godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. Dette fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 4, 1. pkt. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken