Hvornår skal der ske en risikovurdering efter jordforureningsloven i forbindelse med ændringer på IE-brug ?

12-07-2023

Spørgsmål

I vejledningens kap. 17 står følgende: "Hvis et IE-husdyrbrug har meddelt kommunen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, anses husdyrbruget for ophørt som IE-husdyrbrug, men skal dog stadig følge vilkårene i miljøgodkendelsen samt generelle regler, som gælder for IE-brug, indtil der evt. søges og opnås en ny miljøgodkendelse".

Jeg er lidt i tvivl om, hvor lovhjemlen ligger i at kunne frasige sig reglerne i jordforureningsloven?

Kommunerne har jo ingen mulighed for at fastholde landbrugeren på, at husdyrbrugets produktion skal ligge under IE-grænsen. Hvis der ikke søges om et tillæg, har vi ikke mulighed for at nedskrive miljøgodkendelsen til produktionen.

Så hvordan skal det gribes an, hvis en landbruger henvender sig og beder om at komme ned under IE-grænsen?

Hvilken afgørelse skal kommunen træffe og efter hvilken lovgivning?


Svar

En landbruger, hvis produktion er kommet under IE-grænsen, skal søge om en ny godkendelse, hvis denne ikke længere ønsker at skulle overholde de specielle krav, der er til IE-brug. De specielle krav til IE-brug fremgår af husdyrgodkendelsebekendtgørelsens kapitel 17. Kommunen får herved mulighed for at vurdere miljøforholdene på den nu ændrede produktion. En ny godkendelse fra kommunen er den eneste måde, hvor husdyrbruget kan komme over på et nyt retsgrundlag.

Reglerne for IE-brug skal følges så længe, at husdyrbrugets miljøgodkendelse er til et IE-brug. Det gælder også, selvom produktionen falder til under stipladsgrænserne for IE-brug, og selvom der evt. sker kontinuitetsbrud, der gør, at der ikke længere er ret til at producere over grænsen for IE-brug på husdyrbruget.

Når landbrugeren enten

  1. Nedskriver sin produktion til under stipladsgrænserne ved at søge en ny godkendelse, og landbrugeren dermed ikke længere er forpligtet af ”IE-krav” (jf. § 56, stk. 2, nr. 2), eller
  2. På grund af kontinuitetsbrud mister retten til at producere over stipladsgrænsen (helt eller delvist bortfald, jf. § 56, stk. 2, nr. 3 og 4), eller
  3. Ophører helt med produktionen (§ 56, stk. 2, nr. 1),

er han forpligtet til at indsende et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1 i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet, jf. § 56 stk. 3, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Reglerne om risikovurdering af forhold for menneskers sundhed og miljøet har til formål at sikre, at der ikke sker en utilsigtet forurening, fra den del af en tidligere IE-virksomhed, der ikke længere drives.

Det betyder altså, at vurderingen efter § 56, stk. 3, skal indsendes, hvis produktionsretten nedskrives pga. kontinuitetsbrud – også selvom IE-reglerne fortsat skal følges, fordi husdyrbruget stadig drives på retsgrundlaget fra miljøgodkendelsen til IE-bruget.

Derudover skal risikovurderingen også indsendes, hvis produktionen helt ophører, eller hvis landbrugeren får en ny godkendelse til en produktion under IE-grænsen. Se desuden tidligere helpdesksvar om emnet: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/saerregler-for-ie-husdyrbrug/ophoer-af-ie-brug-1/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken