Hvad er emissionsovervågning?

19-11-2018

Spørgsmål

Hvordan skal en landmand i praksis leve op til §36, punkt 9,10 og 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen? Hvad er f.eks. emissionsovervågning, og hvordan skal det indberettes? 9) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre. 10) Beregninger, målinger, procedurer m.v., som skal foretages som led i egenkontrol. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. Husdyrbruget skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt. 11) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget. Vil landmanden leve op til emissionsovervågning, hvis han/hun beskriver følgende under egenkontrol? • Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter behov. • Ejeren har strenge krav til management i forhold til at sikre en høj grad af renhold og forhindre smittefare. • Bedriften har fast dyrlægeaftale. • Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes. • Personalet uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. • Energi- og vandforbrug registreres og følges op. • Der etableres et miljøledelsessystem på bedriften som løbende følges op. • Der er lavet beredskabsplan således, at evt. uheld kan stoppes og konsekvensen for det omgivende miljø begrænses mest muligt. I henhold til BREF (2017) er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energi- og ressourceforbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have procedurer for at sikre ren- og vedligeholdelse af bygninger og inventar, samt at have et beredskab og en fremgangsmåde ved et evt. uheld. Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til management i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, da management vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom. Hvis det ikke er nok, vil jeg bede jer om at give nogle eksempler på emissionsovervågning?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 13-02-2019 i forhold til tidligere svar offentliggjort 19-11-2018

Indberetningen skal omfatte beregninger, målinger, procedurer m.v., som skal foretages som led i egenkontrol. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §36 stk. 1 nr. 10.

Overvågningen kan i praksis foregå ved at husdyrbruget indberetter dokumentationen for de parametre, som ligger til grund for beregningen af emissionen eller kommunen kan tilrettelægge at dokumentationen indhentes i forbindelse med tilsynet. Det vil sige resultater af egenkontrol, kopier af logbøger, logningsfiler fra miljøteknologi, oplysninger om gødningsproduktion og ind- og udgående dyr fra gødningsregnskabet osv. Der er altså tale om dokumentation for overholdelse af de givne forudsætninger som ligger til grund for godkendelsen af husdyrbruget.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken