Er miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ensbetydende med IE-husdyrbrug?

19-01-2023

Spørgsmål

Grundet særregler for IE-husdyrbrug oplever vi, at flere landmænd med godkendelser fra før 2007 sætter spørgsmål ved, om deres husdyrbrug nu også er et IE-husdyrbrug og dermed er omfattet af særreglerne.

Til besvarelse af sådanne spørgsmål vil vi gerne have svar på, om IPPC-reglerne (2.000 stipladser til slagtesvin) før 2007 var gennemført via miljøbeskyttelseslovens regler, således at en godkendelse til over 210 DE slagtesvin (over 30 kg) er et IE-husdyrbrug, uanset at husdyrbruget ikke på noget tidspunkt har været over 2.000 stipladser.

Er det f.eks. i overensstemmelse med reglerne, at kommunen fastholder, at en miljøgodkendelse omfattende 1.800 stipladser til 7.328 slagtesvin (31-105 kg), svarende til 218,5 DE meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 (I101d) i 2006, er et IE-brug, med begrundelsen at tilladte dyrehold var omfattet af kravet i miljøbeskyttelseslovens kap. 5 (I101d), idet DE i slagtesvin overstiger 210 DE i slagtesvin (over 30 kg)?


Svar

Nej, det aktuelle eksempel er ikke et IE-husdyrbrug, da husdyrbruget kun er godkendt til 1.800 stipladser til slagtesvin efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse. Det er dermed ikke godkendt til flere end 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg), som er grænsen for IE-husdyrbrug.

 

IE-husdyrbrug er defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 11:

IE-husdyrbrug: Husdyrbrug, som er godkendt til flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ, efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

 

Det betyder, at selv om der er meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, er det ikke ensbetydende med, at der er tale om et IE-husdyrbrug. Man kan bl.a. se dette i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 3, hvoraf det fremgår, at ”tilsvarende gælder husdyrbrug, der er godkendt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er IE-husdyrbrug”. Der er tale om et IE-husdyrbrug, når de nævnte stipladsgrænser er overskredet.

 

Læs mere om IE-husdyrbrug i Husdyrvejledningen:

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#7 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken