Er der krav om at notere det daglige arbejde i kontrolplanen for IE-husdyrbrug?

05-07-2023

Spørgsmål

Det er min påstand, at landbrugere med dyr dagligt kontrollerer foder, vand, ventilation, rørføring m.v.

Kan kommunen dermed kræve, at der i IE-brugets ”Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab” skal stå 365 forskellige datoer?

Er det ikke tilstrækkeligt, at der står, at der "føres dagligt opsyn", og at ventilationssystemet rengøres ekstra grundigt efter staldvask 3,8 x årligt?

Det er vel netop husdyrbrugets egen plan og indberetning?

Kan kommunen kræve, at den driftsansvarlige skal skrive dato på, hver gang noget er kontrolleret? Er det ikke nok, at der i planen står, at det kontrolleres efter vask, når det er sådan, det rent faktisk foregår?

Hensigten med IE-særreglerne er vel, at husdyrbrug med en vis størrelse skal have en nedskrevet miljøplan m.v. for husdyrbruget, som så skal kontrolleres af de kommunale myndigheder?

Miljøstyrelsen beskriver i vejledningen omkring ”Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab”, at formålet er at hindre og forebygge uheld med det fysiske anlæg/materiel - og derved minimere risiko for forurening. Kommunen har med den indsendte kontrolplan mulighed for at vurdere, om husdyrbruget holder sig inden for rammerne af den meddelte godkendelse, og sikre sig at kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2 og 4, om at have en plan for vedligehold og reparation er overholdt. Det enkelte husdyrbrug må vel selv fastlægge en frekvens af kontrol, så det giver mening for husdyrbruget. Husdyrbruget kan selv vælge at udforme sin egen kontrolplan.


Svar

Det er op til det enkelte husdyrbrug at fastlægge frekvensen af den regelmæssige vedligehold og kontrol af, at alt materiel nævnt i § 49, stk. 2, er i god stand og kører optimalt. 
Frekvensen skal give mening i forhold til det daglige arbejde og årshjulet på bedriften. Samtidig skal planen også reelt sikre, at der er fokus på arbejdet, og at kommunen kan kontrollere, at reglen overholdes. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at skrive i planen, at der føres tilsyn i forbindelse med det daglige arbejde, uden at dette konkretiseres nærmere. 
Planen skal ses i sammenhæng med oplæringsmaterialet, hvor de regelmæssige tilsyn med og rengøring af materiel er mere konkret illustreret/beskrevet. Planen kan bestå af et skema, hvor det noteres, hvornår: 

•Det regelmæssige tilsynet med materiel er ført, 
•Den regelmæssige rengøring og vedligehold er gennemført.

Formålet er at uregelmæssigheder opdages i tide og identificeres og udbedres, når der er behov for det. For at sikre fokus på, at anlæg og materiel gennemgås struktureret med en for det enkelte husdyrbrug fornuftig og meningsfuld frekvens, skal der føres logbog, jf. § 49 stk. 5. 
Logbogen kan bestå af et skema i kontrolplanen, hvor datoen for det udførte arbejde noteres. Dette sikrer også, at kommunen kan fører tilsyn med, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2 og 4, overholdes.
Logbogen og egenkontrollen skal være meningsfuld. Det vil oftest betyde, at det daglige arbejde i stalden ikke noteres med en dato. I stedet kan det i beskrivelsen af kontrol af materiel i oplæringsmaterialet fremgå, at decideret defekt materiel vil blive opdaget i forbindelse med den daglige pasning af dyrene, da pasning af dyrene forudsætter, at materiellet virker.

Derudover skal der være en plan for en grundigere gennemgang af, om materiel er i risiko for at gå i stykker, og derfor bør have udskiftet dele, rengøres ekstra e.l. Denne grundigere gennemgang skal der være en plan for, og her skal der føres egenkontrol, så fokus på arbejdet opretholdes.

Læs mere i dette tidligere helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/saerregler-for-ie-husdyrbrug/planlaegning-af-aktiviteter/  og i vejledningen og i eksemplet på en kontrolplan:

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken