Bliver et husdyrbrug til et IE-husdyrbrug på baggrund af stipladser i en anmeldelse

19-01-2023

Spørgsmål

Der er opstået tvivl om, hvorvidt et husdyrbrug er et IE-husdyrbrug eller ej.

Husdyrbruget blev miljøgodkendt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven i 2006 til 460 årssøer, 11.500 smågrise (7,2 - 30 kg) og 7.500 slagtesvin (30 - 100 kg), i alt 379,5 DE efter DE-beregning i 2006.

I 2012 blev miljøgodkendelsen revurderet. I revurderingen er det oplyst, at der var 1.974 stipladser til slagtesvin. Der er dog ikke stillet vilkår om antal stipladser.

I 2013 blev det afgjort, at der ikke var godkendelsespligt ved en anmeldt udvidelse i eksisterende stald efter § 19 f. Dyreholdet blev udvidet til 460 årssøer, 14.228 smågrise (7,2 - 30 kg) og 8.377 slagtesvin (30 - 100 kg). I denne sag var det en forudsætning for udvidelsen, at antal stipladser for slagtesvin efter udvidelsen blev til 2.250 stipladser. Dermed blev stipladsgrænsen for slagtesvin overskredet.

Det fremgår af den gamle wikivejledning, at anmeldeordningen ikke kunne anvendes, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medførte en overskridelse af en stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, fordi IE-direktivet udløser godkendelsespligt, når en af IE-direktivets stipladsgrænser overskrides, med mindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. I den konkrete sag er og var det netop et husdyrbrug, der var miljøgodkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Så derfor kunne anmeldeordningen anvendes. Der er imidlertid ikke stillet vilkår til antal stipladser, da man ikke kan stille vilkår ved den type afgørelser. Dog fremgår det af afgørelsen om ikke-godkendelsespligt, at der bliver/er over 2.000 stipladser til slagtesvin.

Spørgsmålet er, om dette husdyrbrug skal betragtes som et IE-husdyrbrug på baggrund af de antal stipladser for slagtesvin, der er en forudsætning for afgørelsen om ikke-godkendelsespligt fra 2013?


Svar

Ja, husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, fordi det er en forudsætning for anmeldelsen i 2013, at der er mere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).

Læs mere om IE-husdyrbrug i Husdyrvejledningen:
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#7

Se også følgende helpdesksvar, hvor husdyrbruget ikke er et IE-husdyrbrug: 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken