Vilkår om miljøledelse

20-12-2017

Spørgsmål

Er det muligt i stedet for at revurdere de husdyrbrug der får en godkendelse nu at skrive et vilkår om miljøledelse ind i deres godkendelse. Så ville kommunen kunne "spare" en revurdering?


Svar

Miljøledelse er fastsat som en generel regel, hvorefter tidligere, § 12-godkendte IE-husdyrbrug af egen drift skal have indført en ordning for miljøledelse senest den 21. februar 2021. Se § 42, stk. 4, 2. pkt., jf. stk. 1-3, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bkg. 1380/2017, der træder i kraft 1. januar 2018. Det samme siges med lidt andre ord i gældende bkg. 916/2017). Kommunen skal ved tilsyn konstatere, om IE-husdyrbruget har fået indført miljøledelse inden for den nævnte frist. Miljøledelse skal derimod ikke indgå, herunder fastsættes som vilkår, ved godkendelse eller revurdering af tidligere, § 12-godkendte IE-husdyrbrug.

 

Bortset herfra kan kommunen ikke gennemføre en BAT-konklusions-revurdering et IE-husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 4, i ramme af en igangværende behandling af en ansøgning, indgivet før den 1. august 2017, om (tillægs)godkendelse af samme IE-husdyrbrug. Kommunen skal gennemføre en (underforstået selvstændig) revurdering af IE-husdyrbruget under hensyn til indholdet af offentliggjorte BAT-konklusioner med genberegning af BAT m.v., så IE-husdyrbruget ville kunne overholde krav som følge af BAT-konklusionerne senest 4 år efter tidspunktet for offentliggørelsen af BAT-konklusionerne, som vil være den 21. februar 2021.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken