Vilkår om gyllekølings effekt ved revurdering

16-04-2020

Spørgsmål

I en §12 - miljøgodkendelse er der vilkår om, at gyllekøling skal give en ammoniakreduktion på 30 % og der skal køles med 34,5 W/m2 i henhold til daværende teknologilistemodel. Ved revurdering er det kommunens opfattelse, at vilkåret stadig skal indeholde krav om 30 % ammoniakreduktion og 34,5 W/m2. Jeg mener ikke det er korrekt i henhold til nuværende teknologilistemodel, hvor 34,5 W/m2 giver en ammoniakreduktion på 24,6 %. Det er køleydelsen, der skal stilles vilkår om og ikke ammoniakreduktionen. Hvis der fortsat skal reduceres med 30 % skal der nu bruges en køleydelse på 44,7 W/m2. Kommunen meddeler, at det kræver en ny godkendelse, hvis kravet om ammoniakreduktion de 30 % skal ændres. Jeg mener at vilkåret i forbindelse med revurderingen kan ændres til kun at omhandle krav om køleydelse og ikke krav om ammoniakreduktion.


Svar

Gyllekøling er endeligt optaget på teknologilisten 5. feb. 2018. I den forbindelse blev effekten på ammoniakreduktion korrigeret. Det betyder, at ved uændret køling (W/m2) fås en lidt lave ammoniakreducerende effekt, end hvad der tidligere fremgik af teknologilisten og de to teknologiblade om gyllekøling i stalde til slagtesvin samt i stalde til søer og smågrise. https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Teknologiblade/Koelingafgylleistaldetilsoeerogsmaagrise_version1.pdf

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Teknologiblade/Slagtesvin_Koelingafgylle_version3.pdf

Generelt gælder, at vilkår skal være kontrollerbare, dvs. de skal være præcise og forudsigelige i deres indhold, så en manglende efterlevelse af vilkårene let kan påvises og håndhæves af tilsynsmyndigheden. Som det fremgår af de vejledende vilkår til gyllekøling både i de tidligere teknologiblade vedr. gyllekøling og på Miljøstyrelsens teknologiliste, sikres dette ved at stille konkrete vilkår til drift og dokumentation af teknologien. Det er altså normalt ikke en given procent ammoniakreduktion, der skal stilles vilkår til, men derimod konkrete vilkår, der sikrer den indregnede effekt. Det betyder, at for teknologien gyllekøling vil en videreførelse af vilkår fra før 5. feb. 2018 resultere i, at der ved genberegning indregnes en lavere ammonaikreducerende effekt i forbindelse med revurderingen. Det vil være tilfældet, hvis vilkårene er stillet i overensstemmelse med de vejledende vilkår i de gamle teknologiblade. Den nye viden om gyllekølingens lavere ammmoniakreducerende effekt skal derefter anvendes ved beregningen af, om totaldepositionskravet jf. §§ 26 og 27 er overholdt.

Miljøstyrelsen kender ikke forholdene i den konkret sag. Kommunen må foretage en konkret vurdering af hvad der er gældende på baggrund af ovenstående samt vilkår og redegørelse i den aktuelle godkendelse, der skal revurderes.

Bemærk at Miljøstyrelsen i helpdesksvaret  https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-og-lugt-miljoevurdering-af-hoejere-ammoniakpaavirkning-end-den-valgte-teknologi-afstedkommer/ har vejledt om, at det i enkelte tilfælde er relevant også at stille vilkår til procent ammoniakreduktion indregnet. Det vil typisk være ved ”tænd-sluk-teknologier”, hvor kravet til ammoniakreduktion er mindre end den effekt den valgte teknologi resulterer i, og ansøger ikke ønsker at indregne/udnytte, den fulde effekt af teknologien. I de situationer er det vigtigt, at kommunen har vurderet de fulde konsekvenser ved en lavere effekt. Det vil normalt ikke være relevant i forhold til teknologien gyllekøling, hvor den ønskede ammoniakreducerende effekt af teknologien kan indregnes direkte. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken